JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Ponad 60 organizacji do Premier Kopacz – konieczne pilne działania zwiększające ochronę przed dyskryminacją LGBT

Koalicja na Rzecz Równych Szans, współtworzona m.in. przez naszą organizację wezwała do pilnej realizacji opublikowanych niedawno rekomendacji Rady Europy. W szczególności nasz apel dotyczy: skuteczniejszej ochrony przed nienawiścią wobec osób LGBT w kodeksie karnym, przyjęcia kompleksowego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, szkoleń dla policji i prokuratury dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści oraz przeprowadzenia przez rząd badań nad dyskryminacją osób LGBT. Poniżej prezentujemy treść listu:


Warszawa, 24 czerwca 2015 r.

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier,
W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia sześćdziesięciu polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji zwracamy się do Pani Premier w związku z opublikowanymi ostatnio rekomendacjami Europejskiej Komisji Przeciw Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy (ECRI) pod adresem Polski.
ECRI w swoim raporcie (w ramach piątego cyklu monitoringu) opublikowanym 9 czerwca br. przedstawiła wobec Polski m.in. następujące rekomendacje, które z punktu widzenia reprezentowanych w Koalicji na Rzecz Równych Szans organizacji pozarządowych uznajemy za kluczowe:

  • ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
  • nowelizacja przepisów Kodeksu karnego w kierunku objęcia skuteczniejszą ochroną osób doświadczających mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, języka i obywatelstwa,
  • przyjęcie kompleksowego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, które w przeciwieństwie do krytykowanej od lat ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania zapewniłaby pełną i skuteczną ochronę przed dyskryminacją w takich sferach jak dostęp do dóbr i usług, edukacja, ochrona zdrowia, zabezpieczenie społeczne,
  • wzmocnienie kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście uprawnień tego organu do interweniowania w sprawach o dyskryminację pojawiających się pomiędzy podmiotami prywatnymi, lub alternatywnie, powołanie oddzielnego organu do rozpatrywania tego typu spraw,
  • stworzenie powszechnego systemu szkoleń dla funkcjonariuszy policji i prokuratorów w kontekście zwalczania mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści,
  • włączenie zagadnień przeciwdziałania dyskryminacji do realizowanych przez Polskę programów na rzecz społeczności romskiej,
  • zachęcenie Polskiego Związki Piłki Nożnej do wdrożenia bardziej efektywnych regulacji, które przeciwdziałałyby rasistowskim i ksenofobicznym postawom wśród kibiców,
  • przeprowadzanie badań i zbieranie danych na temat dyskryminacji doświadczanej przez społeczność LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) w Polsce, a także wprowadzenie przepisów, które zagwarantowałyby pełne poszanowanie godności tej grupy społecznej.

W związku z powyższymi rekomendacjami, a także dwuletnim terminem określonym przez ECRI, jako czas na zrewidowanie polskiego ustawodawstwa i praktyk w zakresie praw osób LGBT i wzmocnienia uprawnień policji w dziedzinie zwalczania rasizmu, zwracamy się do Pani Premier o zorganizowanie spotkania celem omówienia ww. rekomendacji a także opracowania „mapy drogowej” koniecznych do zainicjowania prac nad zalecanymi rekomendacjami.

Do wiadomości:
- Marszałek Sejmu RP
- Stanisława Prządka, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Ligia Krajewska, Przewodnicząca Podkomisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw
- Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
- Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
- media

Organizacje członkowskie Koalicji na Rzecz Równych Szans:
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji
Amnesty International
Anteris Fundacja Pomocy Prawnej
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
FORUM 50+
Forum Żydów Polskich
Fundacja "PHAN BDE"
Fundacja "Pies Przewodnik"
Fundacja Autonomia
Fundacja Bez Dyskryminacji
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja eFkropka
Fundacja Europejskie Centrum Równości
Fundacja Feminoteka
Fundacja Generacja
Fundacja im. Izabeli Jarugi - Nowackiej
Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”
Fundacja Just Better
Fundacja Kultury Bez Granic
Fundacja MaMa
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja Nasza Przestrzeń
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Równości
Fundacja Trans-Fuzja
Fundacja TUS
Fundacja Wiedza Lokalna
Fundacja Wolontariat Równości
Fundacji "Vis Maior"
Fundacji Aktywności Lokalnej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Podkarpacki
Kampania Przeciw Homofobii
Koalicja Karat
Lambda Bydgoszcz
Lambda Warszawa
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt"
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji
Stowarzyszenie Projekt: Polska
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób
Transpłciowych oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Otwarte Forum
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita"
Stowarzyszenie Strefa Kobiet
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się