JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Zgłaszam Problem

Projekt zwracał uwagę na problem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w politykach publicznych, odpowiadając na brak długotrwałej współpracy NGO i instytucji publicznych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji osób LGB ze względu na orientację seksualną.

Wprowadzanie zmian na obu poziomach jest utrudnione na skutek niedostatku szczegółowych informacji dotyczących historii konkretnych osób, które padły ofiarą np. nierównego traktowania, szantażowania, wyzwisk, obrażania, długotrwałego nękania, a także napadów czy pobić powodowanych nienawiścią do osób homo- i biseksualnych. Dysponując informacjami o doświadczonej dyskryminacji dowiedzieliśmy się ile osób ich doświadcza, a także jak instytucje i organizacje powołane do pomagania im wywiązują się ze swojego obowiązku.

W trakcie projektu zostały zrealizowane następujące działania:
1. Uruchomiona została strona internetowa zglaszamproblem.pl. Na stronie znalazło się narzędzie do zbierania danych - anonimowa ankieta. Za pomocą narzędzia każda osoba LGB, która padła ofiarą przemocy fizycznych lub/i psychicznej mogła w sposób szczegółowy opisać swoją sytuację.  
2. Opracowany został raport, prezentujący wyniki przeprowadzonego badania oraz wypracowane przez zespół ekspertów rekomendacje. Raport został przesłany do parlamentarzystek_ów oraz do instytucji zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przestępstw/dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. 
3. Wyniki badań wraz z rekomendacjami w formie raportu zostały zaprezentowane podczas seminarium kończącego pierwszy etap projektu. Podczas seminarium, w którym uczestniczyły osoby reprezentujące liczne instytucje publiczne i organizacje pozarządowe powołane do pomocy ofiarom dyskryminacji zaprezentowane zostały wyniki badania, a także przedyskutowano powołanie pierwszej w Polsce grupy roboczej zajmującej się przekrojowo zagadnieniem przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Efektem projektu było powstanie grupy roboczej, w skład której weszły osoby reprezentujące Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania, Prokuraturę Generalną, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendę Główna Policji, Komendę Stołeczną Policji, Urząd m. st. Warszawy, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Kampanię Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Otwarte Forum. Grupa spotykała się kilka razy w roku, by planować przyszłe działania oraz omawiać wyniki stale prowadzonego monitoringu dyskryminacji  powodowanej orientacją seksualną. Grupa była otwarta dla instytucji i organizacji, pragnących włączyć się w jej działania.

Cały czas gromadzone były także opisy przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Osoby, które jej doświadczyły mogły opisać to zdarzenie w anonimowej ankiecie internetowej. Zebrane dane zostały wykorzystane do lobbowania na rzecz zmiany dyskryminujących przepisów prawa oraz jako materiał do analizy możliwości zmiany sposobu funkcjonowania instytucji publicznych.

Projekt Monitorowanie indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną” został sfinansowany z grantu Fundacji im. Stefana Batorego. Wsparcia logistycznego dla prac grupy roboczej udzieliło Austriackie Forum Kultury.

Pobierz raport przygotowany w ramach projektu: 

Zgłaszam problem. Rzeczywistość osób homo- i biseksualnych w Polsce.
red. Małgorzata Kotowska
plik PDF (894 KB) 

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się