JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Koalicja przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami


Witamy na stronie projektu „Równi i bezpieczni”. Oferujemy wsparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), prowadzimy działania Koalicji przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami oraz działania rzecznicze, polegające na wpływaniu na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie.

EOG Batory logoProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. 


Witamy na stronie projektu „Równi i bezpieczni”. Oferujemy wsparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), prowadzimy działania Koalicji przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami oraz działania rzecznicze, polegające na wpływaniu na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie.

EOG Batory logoProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. 

Aktualności

Razem przeciw nienawiści: Koalicje łączą siły w walce z uprzedzeniami
[23.11.2015] Jak wygląda system uchodźczy, ilu mamy uchodźców i co się może zmienić w związku z relokacją/przesiedleniami? Czym jest islamofobia i jak można ją zwalczać? Jak zabezpieczyć organizacje przed atakami hakerów? O tym wszystkim rozmawiali przedstawiciele organizacji pozarządowych na połączonym spotkaniu Koalicji kampanii Rady Europy "Bez nienawiści" przeciw mowie nienawiści i organizacji działających w projekcie Razem Przeciw Nienawiści.
Kilkanaście osób – aktywistów i aktywistek spotkało się w sobotę, 21 listopada, by porozmawiać o działaniach związanych z uchodźcami i uchodźczyniami w Polsce. Dzięki prezentacji poprowadzonej przez dra Witolda Klausa ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, uczestniczki i uczestnicy warsztatów poznali/poznały kształt państwowego systemu pomocy uchodźcom, dowiedzieli się, ile osób starających się o azyl jest obecnie w Polsce, oraz co będzie się dziać w temacie relokacji (przesiedleń) uchodźców / uchodźczyń w ramach Unii Europejskiej. W dalszej kolejności Kamil Kamiński, prezes fundacji Przestrzeń Wspólna, wyjaśnił przyczyny i mechanizmy islamofobii, czyli nietolerancji wobec osób wyznających religię muzułmańską. Opowiedział również o roli mediów w kreowaniu (lub zwalczaniu) stereotypu „muzułmanina-terrorysty”.
W drugiej połowie dnia uczestnicy i uczestniczki spotkania rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie informatycznym organizacji walczących o prawa człowieka. Okazało się, że wiele osób czuje potrzebę podniesienia swoich kwalifikacji w tym zakresie.
Spotkanie zorganizowane zostało połączonymi siłami Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy Polis, koordynatora Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce, oraz Fundacji Klamra, koordynatora projektu Razem Przeciw Nienawiści. Celem Kampanii Rady Europy "Bez nienawiści" jest walka z rasizmem i dyskryminacją w formie mowy nienawiści obecnej w sieci, poprzez rozwijanie u młodych ludzi i organizacji młodzieżowych kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka. Projekt Razem Przeciw Nienawiści ma na celu wzmocnienie współpracy organizacji zajmujących się podejmowaniem działań przeciwko przestępstwom i wykroczeniom motywowanym nienawiścią, działalnością antydyskryminacyjną i na rzecz ochrony praw człowieka.
Koalicję przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami reprezentowali/reprezentowały przedstawiciele Lambdy Warszawa, stowarzyszenia Homo Faber, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i stowarzyszenia Nomada.

MSW, RPO, policja i organizacje pozarządowe razem przeciw przestępstwom motywowanym uprzedzeniami
[23.10.2015] Problemy w zgłaszaniu przestępstw motywowanych uprzedzeniami na policji oraz współpraca organów ścigania z organizacjami pozarządowymi - to tematy poruszone na spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w piątek. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki NGOs, policji, MSW i Biura RPO. Koalicja przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami była reprezentowana przez szereg organizacji.
Organizacje pozarządowe opowiadały o przypadkach trudności w zgłaszaniu przestępstw. Problemy pojawiają się m.in. kiedy osoba pokrzywdzona nie posługuje się językiem polskim, bądź kiedy organizacje zgłaszają jednorazowo dużą liczbę przestępstw, szczególnie przypadków mowy nienawiści w mediach społecznościowych. Przedstawiciele Lambdy Warszawa, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Stowarzyszenia Nomada pytali również o sytuację, gdy osoba pokrzywdzona nie ma udokumentowanego pobytu w Polsce. Okazuje się, że zgłoszenie przestępstwa przez taką osobę może skutkować wszczęciem wobec niej procedury deportacyjnej.
Piątkowa konferencja była pierwszym spotkaniem Zespołu roboczego MSW do spraw przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Program spotkania obejmował:

  • Obowiązujące procedury w zakresie poufności tożsamości osoby zgłaszającej przestępstwo 
  • Doświadczenia w zgłaszaniu przestępstw z nienawiści; wzór zawiadomienia o przestępstwie z nienawiści
  • Koncepcja oficerów łącznikowych w Policji i osób kontaktowych w społecznościach mniejszościowych
  • Działania edukacyjne w obszarze przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści
  • Problem braku zainteresowania grup narażonych na przestępstwa z nienawiści materiałami informacyjnymi dotyczącymi tej problematyki
  • Koncepcja materiału dla moderatorów stron internetowych, pomocnego przy rozstrzyganiu, czy wpis wymaga zgłoszenia organom ścigania.

W pracach zespołu udział biorą MSW, policja, Biuro RPO i organizacje pozarządowe zajmujące się mową nienawiści i przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. Koalicja przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami reprezentowana była przez przedstawicieli Lambdy Warszawa, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Kampanii Przeciwko Homofobii, Stowarzyszenia Nomada, Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Stowarzyszenia Homo Faber.

W jaki sposób uwłasnowalniać klientki i klientów organizacji?
[22.06.2015] Odpowiedzi na to pytanie pomogła nam udzielić Ewa Ryłko, która podczas V spotkania Koalicji przeprowadziła warsztat dotyczący empowermentu (pol. uwłasnowolnienia) klientek i klientów organizacji. Podejście empowerment oznacza świadome podejmowanie działań, które wzmacniają grupy nie posiadające dość siły, władzy, by móc artykułować swoje potrzeby, pozostając tym samym w gorszym położeniu od dominującej grupy większościowej. Warsztat stanowił okazję do przyjrzenia się w jaki sposób zaplanować działania uwłasnowialniające w organizacji oraz co zrobić, by były one skuteczne i rzeczywiście działały.
Dzięki zastosowaniu tego podejścia w organizacjach tworzących Koalicję będą one w stanie lepiej odpowiadać na potrzeby grup do których kierują działania, a także zapewniać im możliwość zabierania głosu w istotnych dla nich sprawach (np. przytaczając głosy zainteresowanych osób w debacie publicznej).
Drugi dzień spotkania został poświęcony na pracę nad standardami świadczenia poradnictwa na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. Jesienią, po ich wdrożeniu każda z organizacji tworzących Koalicję będzie oferowała pomoc według wspólnych, ustalonych zasad.

Warsztaty dotyczące historii mniejszości i wyzwań związanych z ich ochroną
[08.06.2015] Na zaproszenie Humanity in Action Polska zespół trenerski organizacji współtworzącej Koalicję - Stowarzyszenia Lambda Warszawa przeprowadził warsztaty i dyskusję dotyczącą historii mniejszości seksualnych w Polsce oraz wyzwań związanych z ochroną prawną tej grupy przed przestepstwami motywowanymi uprzedzeniami. W trakcie spotkania przedstawiono organizacje działające na rzecz LGBTQ w Polsce, wyniki aktualnych badan dotyczących sytuacji tej grupy i doznawanej przez nią dyskryminacji, a także aktualne wyzwania związane z jej ochroną prawną. W warsztacie wzięła udział grupa młodych osób - liderek i liderów społecznych z Polski, Ukrainy, Niemiec i USA uczestniczących w programie HIA Fellowship. Coroczny, miesięczny program jest ukierunkowany na nabycie wiedzy dotyczącej historii mniejszości w Polsce oraz wyzwań związanych z ich ochroną.

Zobowiązanie do przestrzegania w prowadzonych działaniach "Standardów mówienia i pisania o migrantach i migrantkach w mediach"
[30.05.2015] Standardy mówienia i pisania o migrantach i migrantkach w mediach to zestaw najważniejszych wskazówek i postulatów sformułowanych przez reprezentację środowiska migranckiego (z doświadczeniem w pracy w mediach) wobec środowiska medialnego w Polsce. Znajdują one zastosowanie tak w pracy mediów jak i działaniach medialnych podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Organizacje tworzące Koalicję zobowiązały się do ich przestrzegania zapisów dokumentu we wszystkich realizowanych działaniach.
Standardy zostały opracowane przez Fundację Inna Przestrzeń we współpracy z Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się TUTAJ.

Narzędzie do monitorowania rozpraw sądowych dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami
[29.04.2015] Jednym z ważnych zadań stojących przed Koalicją jest monitorowanie rozpraw sądowych w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Osoby reprezentujące organizacje tworzące Koalicję uczestnicząc w nich mogą badać w jaki sposób przebiega rozprawa, jakie są kompetencje sądów i prokuratur do ich prowadzenia, a także w jaki sposób się zakończyły. Opracowane narzędzie umożliwia zebranie wszystkich danych w uporządkowany sposób, dzięki czemu będą one mogły być wykorzystane do sformułowania rekomendacji - zarówno dla poszczególnych sądów jak i rekomendacji dotyczących poprawy ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. Narzędzie ze względu na swoją uniwersalność może być także wykorzystywane przez organizacje nie zreszone w Koalicji, zainteresowane problematyką ochrony pokrzywdzonych. Narzędzie jest dostępne w zakładce "Do pobrania" oraz TUTAJ.

Nowe przepisy mające chronić osoby pokrzywdzone przestępstwami - czy wpłyną znacząco na poprawę ich sytuacji?
[25.04.2015] Kolejne spotkanie Koalicji rozpoczął wykład dr Witolda Klausa, który przedstawił uregulowania chroniące osoby poszkodowane przestępstwami (w tym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami), zawarte w nowej ustawie o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym oraz projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. Niestety, pomimo uwag zgłaszanych przez organizacje pozarządowe nie zwiększają one znacząco ochrony osób pokrzywdzonych i osób, które nie są w stanie opłacić kosztów pomocy prawnej. Dlatego też opracowano plan kolejnych działań rzeczniczych, które będą prowadzone w najbliższym czasie. W trakcie spotkania odbyły się także warsztaty podczas których organizacje członkowskie Koalicji stworzyły wspólny 'równościowy słownik', a także powołały grupy robocze, które opracują standardy świadczenia poradnictwa oraz model szkoleniowy dotyczący przestępstw motywowanych uprzedzeniami adresowany do Policji i Straży Granicznej.

Jak rozpoznawać przestępstwa na tle nienawiści i prowadzić ich monitoring?
[12.02.2015] Lutowe spotkanie Koalicji miało nietypowy przebieg - rozpoczęło je planowanie działań Koalicji na najbliższe półtora roku, zaś kolejne dwa dni przeznaczono na uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE "Warsztaty dla polskich organizacji pozarządowych - szkolenie na temat przestępstw na tle nienawiści". Podczas szkolenia zajmowano się m.in. zbieraniem relacji uczestniczek_ów incydentów na tle nienawiści, wskaźnikami dotyczącymi tego typu przestępstw, uregulowaniami zawartymi w prawie międzynarodowym i krajowym oraz strategiami dotyczącymi ich monitorowania, reagowania i zgłaszania. Ważnym elementem szkolenia była możliwość nawiązywania kontaktów zarówno z innymi organizacjami zajmującymi się omawianą problematyką jak i z osobami reprezentującymi OBWE.

O skutecznym prowadzeniu działań rzeczniczych na poziomie lokalnym i regionalnym - drugie spotkanie Koalicji
[22.11.2014] Drugie spotkanie Koalicji poświęcone było zagadnieniom związanym z planowaniem i wdrażaniem działań rzeczniczych na poziomie lokalnym i regionalnym. Szkolenie dla organizacji członkowskich przeprowadziła Joanna Piotrowska, szefowa Fundacji Feminoteka, która od wielu lat (i to skutecznie!) prowadzi tego typu aktywność, wpisując ją w szerszy program działania Fundacji. W trakcie spotkania przedstawione zostały zasady przygotowania działań rzeczniczych, związane z nimi wyzwania, możliwe do zastosowania strategie oraz 'dobre praktyki' w tym zakresie. Drugi dzień spotkania poświęcony był na opracowanie zasad działania Koalicji oraz planowanie strategii jej działania.

Jak identyfikować mowę nienawiści wobec mniejszości seksualnych?
[09.11.2014] Na zaproszenie organizatorek_ów Kongresu "Strefa Interakcji" przedstawiciel Koalicji przeprowadził zajęcia dla młodych ludzi uczestniczących w Kampanii "Bez Nienawiści" dotyczące identyfikowania homofobicznej mowy nienawiści. Podczas warsztatów poruszono zagadnienia związane z definicją mowy nienawiści, agrumentami używanymi przez osoby stosujące ten rodzaj przemocy oraz wspólnie analizowano treści internetowe pod kątem wystąpienia w nich uprzedzeń i ich wpływu na sytuację mniejszości seksualnych w Polsce.  

(Z)Mowa nienawiści? Debata o przyczynach i możliwościach przeciwdziałania mowie nienawiści w Polsce
[8.09.2014] Wspólnie z organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem mowie nienawiści rozmawiałyśmy_liśmy o możliwościach przeciwdziałania temu zjawisku podczas debaty "(Z)Mowa nienawiści", która odbyła się 8 września w MiTo art.cafe.books w Warszawie. W trakcie dyskusji zastanawiałyśmy_liśmy się jakie są źródła niechęci i dyskryminacji „innych”, jakie działania mogą osłabiać homofobię, rasizm, islamofobię, niechęć do imigrantów, ludzi biednych czy bezdomnych, co możemy zrobić, by przeciwstawić się aktom nienawiści i jaka może być w tym rola mediów. Debatę zorganizowały Fundacja Fundusz Mediów i Fundacja im. Stefana Batorego.

Powołanie nowej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania to wypełnienie naszych wielokrotnych postulatów - list do Premiera
[25.07.2014] Wraz z organizacjami tworzącymi Koalicję przesłaliśmy list do Premiera Donalda Tuska, wyrażając nasze uznanie dla powołania od 1 sierpnia 2014 r. na stanowisko Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Profesor Małgorzaty Fuszary. Decyzja ta stanowi realizację postulatów zgłaszanych wielokrotnie przez nasze organizacje, by piastowała je osoba nie związana z partiami politycznymi i jednocześnie mająca odpowiednie kompetencje i doświadczenie w przeciwdziałaniu dyskryminacji. Treść listu do pobrania TUTAJ

Inauguracyjne spotkanie Koalicji
[11.07.2014] Inauguracyjne spotkanie Koalicji już za nami. W dniach 10-11 lipca prawie 20 osób reprezentujących organizacje członkowskie zebrało się, by porozmawiać o wyzwaniach związanych ze współpracą i określić cele jej działania na najbliższe lata. W spotkaniu wzięły_li także udział ekspertki_ci: Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, prok. dr Lidia Mazowiecka z Prokuratury Generalnej, kom. Anna Rybicka z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Spotkania z nimi i przeprowadzone zajęcia pozwoliły na lepsze określenie wyzwań związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.
Kolejne spotkanie Koalicji odbędzie się po wakacjach, będzie służyło określeniu działań Koalicji i metod jej pracy. 

Seminarium „Możliwości pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami”
[24.05.2014] Co to są przestępstwa motywowane uprzedzeniami? Jak skutecznie pomagać osobom ich doświadczającym? Jakie uprawnienia w postępowaniach w sprawie tego typu przestępstw posiadają organizacje pozarządowe? Na pytania te odpowiemy podczas seminarium „Możliwości pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami”, które odbędzie się 16 czerwca w Warszawie.
Do uczestnictwa w seminarium zapraszamy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne, zainteresowane przeciwdziałaniem przestępstwom motywowanym uprzedzeniami ze względu na pochodzenie etniczne, narodowe i orientację seksualną i wspieraniem poszkodowanych nimi osób.
Zgłoszenia do uczestnictwa w spotkaniu są przyjmowane za pomocą formularza internetowego. Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorki/rzy nie zwracają kosztów podróży.
Więcej informacji o wydarzeniu znaduje się TUTAJ.

Pierwsze spotkanie Koalicji
[18.05.2014] Na początku lipca odbędzie się pierwsze spotkanie Koalicji w 2014 r. Zainauguruje ono naszą pracę w nowej formule - każde ze spotkań potrwa dwa dni, z których pierwszy zostanie poświęcony na omówienie bieżących spraw związanych z działaniem Koalicji, drugi zaś na szkolenie wzmacniające kompetencje organizacji członkowskich do przeciwdziałania i monitorowania przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz wsparcia poszkodowanych nimi osób. Podczas najbliższego spotkania będziemy planować działania Koalicji na najbliższe dwa lata, określać priorytety jej działalności rzeczniczej i określać możliwości współpracy z Koalicją na Rzecz Równych Szans. Szkolenie poświęcone zostanie uprawnieniom organizacji pozarządowych w postępowaniach policyjnych, prokuratorskich i sądowych dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

O projekcie

Projekt dotyczy osób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na etniczność, narodowość i orientację seksualną.
W trakcie jego realizacji przewidziano oferowanie wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń, organizowanie wspólnych działań w ramach porozumienia (koalicji) i prowadzenie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie).
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Lambda Warszawa, wiodąca organizacja działająca na rzecz osób LGBT w Polsce. Współpraca w ramach projektu umożliwi lepsze wzajemne poznanie specyfiki pracy z osobami o innej etniczności, narodowości i osobami LGBT, rozpoznanie wspólnych mechanizmów występowania przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec tych grup i wymianę doświadczeń w świadczeniu poradnictwa prawnego.

EOG Batory logo

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Koalicja

Koalicja przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami została stworzona na początku 2012 r. jako nieformalne porozumienie organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu z powodu płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, koloru skóry, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, tożsamości seksualnej, zainteresowanych wdrażaniem wspólnych działań przyczyniających się do przeciwdziałania przemocy powodowanej nienawiścią.
Działania Koalicji są skierowane na: bieżące monitorowanie sytuacji, wypracowanie wspólnych stanowisk w bieżących sprawach i działaniach rzeczniczych, podejmowanie działań na rzecz wypracowania rozwiązań systemowych związanych z ochroną i udzielaniem wsparcia osobom doznającym przestępstw motywowanych uprzedzeniami (np. rzetelne nauczanie w szkołach policyjnych nt. sytuacji osób LGBT i osób o innej etniczności i narodowości, uwzględnianie w trakcie szkoleń sędziów i prokuratorów zagadnień związanych z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami), współpraca z Koalicją na Rzecz Równych Szans.
Do kwietnia 2016 roku Koalicja ma charakter zamknięty - w tym czasie inwestujemy w rozwój kompetencji tworzących je organizacji, by mogły skutecznie monitorować, przeciwdziałać i wspierać osoby poszkodowane przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. Po tym czasie planowane jest zaproszenie do uczestnictwa w pracach Koalicji kolejnych organizacji.

Aktualnie Koalicję tworzą:
Fundacja Dialog (Białystok)
Kampania Przeciw Homofobii (Warszawa)
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (Warszawa)
Stowarzyszenie Homo Faber (Lublin)
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Warszawa)
Stowarzyszenie Lambda Warszawa (Warszawa)
Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" (Warszawa)
Stowarzyszenie Nomada (Wrocław)
Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności (Toruń)
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej (Kraków) 

Spotkania Koalicji

Spotkania Koalicji odbywają się raz na kwartał. Służą podsumowaniu podjętych działań i zaplanowaniu aktywności na kolejne miesiące oraz doskonaleniu kompetencji organizacji członkowskich Koalicji w przeciwdziałaniu, monitorowaniu i wspieraniu osób poszkodowanych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.

Poniżej znajdują się informacje o kolejnych spotkaniach:

10-11 lipca 2014 r. - I spotkanie koalicji. W trakcie spotkania odbyło się szkolenie dotyczące uprawnień organizacji pozarządowych w postępowaniu policyjnym, prokuratorskim oraz sądowym. Zajęcia przeprowadziły prok. dr Lidia Mazowiecka z Prokuratury Generalnej, kom. Anna Rybicka z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

21-22 listopada 2014 r. - II spotkanie koalicji. W trakcie spotkania odbyło się szkolenie dotyczące prowadzenia działań rzeczniczych na poziomie regionalnym i lokalnym: przygotowania do prowadzenia działań rzeczniczych, wyzwaniach związanych z ich prowadzeniem i możliwych do zastosowania strategiach oraz 'dobrych praktykach' w tym zakresie. Zajęcia poprowadziła Joanna Piotrowska, szefowa Fundacji Feminoteka. Drugi dzień spotkania poświęcony był na opracowanie zasad działania Koalicji oraz planowanie strategii jej działania.

10-12 lutego 2015 r. - III spotkanie koalicji. Podczas spotkania kontynuowano planowanie strategii działania Koalicji i zdecydowano o planie jej działania na najbliższe półtora roku. Organizacje członkowskie wzięły także udział w warsztatach szkoleniowych na temat zbrodni na tle nienawiści dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zorganizowanych przez Biuro Instytycji Demokratycznych i Praw Człowieka. 

24-25 kwietnia 2015 r. - IV spotkanie koalicji. Podczas spotkania dr Witold Klaus przedstawił uregulowania chroniące osoby poszkodowane przestępstwami (w tym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami), zawarte w ustawie o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym oraz projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. W trakcie warsztatów towarzyszących spotkaniu organizacje członkowskie Koalicji opracowały wspólny 'równościowy słownik', a także powołały grupy robocze, które opracują standardy świadczenia poradnictwa oraz model szkoleniowy dotyczący przestępstw motywowanych uprzedzeniami adresowany do Policji i Straży Granicznej. W trakcie spotkania zakończono także prace nad narzędziem służącym monotorowaniu rozpraw sądowych dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

19-20 czerwca 2015 r. - V spotkanie koalicji. Podczas spotkania organizacje członkowskie uczyły się w jaki sposób stosować podejście uwłasnowolnienia (ang. empowerment) osób korzystających z działań organizacji, kontynuowana była także praca nad standardami świadczenia poradnictwa i modelem szkoleniowym dla Policji i Straży Granicznej dotyczącym przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

16-17 października 2015 r. - VI spotkanie koalicji (planowane). W trakcie spotkania planowane jest spotkanie z nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, wymiana doświadczeń trenerskich związanych z uczeniem o przestępstwach motywowanych uprzedzeniami oraz zakończenie pracy nad standardami świadczenia poradnictwa i modelem szkoleniowym dla Policji i Straży Granicznej dotyczącym przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

15-16 stycznia 2016 r. - VII spotkanie koalicji (planowane)

18-19 marca 2016 r. - VIII spotkanie Koalicji (planowane)

Poradnictwo i pomoc prawna

Oferujemy poradnictwo prawne na rzecz osób o innej niż polska etniczności i narodowości (w tym podstawowych językach obcych) oraz osób LGB. Polega ono na udzieleniu pomocy prawnej, udokumentowaniu sytuacji i stosowania procedur w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami. W uzasadnionych przypadkach oferujemy także uczestnictwo w postępowaniach sądowych.
Porady są świadczone osobiście, za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie i przez skype.

Szczegółowe informacje o poradnictwie:

  • na rzecz osób LGB można znaleźć TUTAJ
  • na rzecz osób o innej niż polska etniczności i narodowości można znaleźć TUTAJ

Prawnicy/czki projektu służą także pomocą i wsparciem dla organizacji wchodzących w skład Koalicji, konsultując prowadzone przez nie sprawy lub je przejmując.

Grantodawca

EOG Batory logo

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe. 

Więcej informacji o funduszach EOG i norweskich można znaleźć na stronie www.eog.gov.pl.

Do pobrania

Wnioski

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu - plik PDF (580 KB) 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu - plik DOC (248 KB) 


Dokumenty Koalicji

Narzędzie do monitorowania postępowań sądowych - plik DOC (248 KB) 

Logo Koalicji


Full color

Format JPG 

Format PNG

Format PDF

Odcienie szarości

Format JPG

Format PNG

Format PDF

Kontakt

Kontakt w sprawie projektu
Ewa Grzegrzółka - Koordynatorka Projektu, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, tel. 22 629 56 91, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Michał Pawlęga - Koordynator Projektu, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, tel. 22 415 83 38, e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się