JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

strategia

Strategia działania naszego Stowarzyszenia wynika ze statutu, misji i wyznawanych przez nas wartości. Cele zawarte w strategii umożliwiają nam ukierunkowanie naszych działań i osiąganie zmian w pożądanych przez nas obszarach. Dzięki temu w sposób świadomy zarządzamy organizacją i realizujemy działania, do jakich Lambda Warszawa została powołana. W odniesieniu do zapisów strategii planowane są nasze działania na poszczególne lata. Aktualna strategia Stowarzyszenia została stworzona w 2011 roku i jest planowana do wdrożenia do końca 2015 roku.

Aktualnie wdrażana Strategia zakłada osiągnięcie do końca 2015 roku następujących celów:

Cel 1. Wzmocnienie kadry Stowarzyszenia (personelu i wolontariatu)
Dzięki jego osiągnięciu zapewnimy Stowarzyszeniu adekwatny do realizowanych działań zespół, posiadający odpowiednie kompetencje i motywację.

Cel 2. Zwiększenie jakości zarządzania i administrowania Stowarzyszeniem
Osiągnięcie tego celu umożliwi nam skuteczne realizowanie działań, nasza organizacja będzie stabilna, a decyzje dotyczące jej funkcjonowania będą podejmowane szybko i adekwatnie do sytuacji.

Cel 3. Wzmocnienie rozpoznawalności marki Stowarzyszenia
Osiągnięcie celu umożliwi nam zapewnienie rozpoznawalności organizacji i jej działań zgodnie z pożądanym wizerunkiem Lambdy Warszawa, określonym w misji.

Cel 4. Zwiększenie adekwatności i dostępności świadczonych usług pomocowych na rzecz osób LGBT
Osiągnięcie tego postulatu jest związane z wdrażaniem działań odpowiadających na istniejące zapotrzebowanie, charakteryzujących się zadowalającą jakością, dostosowanych do specyficznych wymogów odbiorczyń_ów oraz zapewnieniem adekwatnej informacji na temat dostępnej oferty. Niezbędne do osiągnięcia tego celu jest także zapewnienie zespołu pracowniczek_ów i wolontariuszek_szy, posiadającego adekwatne kompetencje eksperckie.

Cel 5. Zwiększenie dostępności do wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację (tożsamość) seksualną i płeć
Osiągnięcie celu jest związane z zapewnieniem dostępności do rzetelnej wiedzy na temat dyskryminacji ze względu na orientację (tożsamość) seksualną i płeć oraz metodom przeciwdziałania temu zjawisku zarówno pracownicom_kom i wolontariuszkom_szom Stowarzyszenia jak i innym osobom świadczącym poradnictwo i działania na rzecz osób LGBT lub stykającym się z przedstawicielkami_lami tej grupy w swojej pracy (np. osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, placówkach edukacyjnych, organizacjach zajmujących się poradnictwem, służbach porządku publicznego).

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się