JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

statut

 

Pobierz statut - plik PDF (168 KB) 

 Statut Stowarzyszenia Lambda-Warszawa

obowiązujący od 9 grudnia 2015 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Lambda-Warszawa, a w dalszej części statutu jest nazywane Stowarzyszeniem.

§2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Stowarzyszenie może podejmować współpracę i wspierać inne podmioty o podobnych celach działania.
3. Dla skutecznej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może podejmować także działania za granicą.

§3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnych celach działania.

§5

1. Stowarzyszenie używa pieczęci i znaków na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Godłem Stowarzyszenia jest znak graficzny greckiej litery lambda.

§6

(skreślony)

§7

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członkiń i członków.


Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

§8

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności edukacją społeczną na dotyczącą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i queer.
2. Promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego:
- kształtowanie pozytywnej świadomości osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i queer,
- propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zakażeniu wirusem HIV i innym infekcjom przenoszonym drogą płciową,
- przeciwdziałanie uzależnieniom.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności działania, związane z promowaniem równego traktowania oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na tożsamość, orientację seksualną i płeć.
4. Prowadzenie działań związanych z edukacją kulturalną, upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności kultury lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer.
5. Prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i queer zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na uzależnienia, bezdomność oraz doświadczanie przemocy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji działalności pożytku publicznego.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego może być realizowana w następujących formach:
1. Udzielanie pomocy i prowadzenie poradnictwa, w szczególności: psychologicznego, seksuologicznego, prawnego, socjalnego, kryzysowego, zdrowotnego, zawodowego i w zakresie uzależnień.
2. Prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych.
3. Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, pokazów filmowych i teatralnych oraz happeningów.
4. Realizacja kampanii społecznych.
5. Działalność wydawnicza.
6. Wspieranie rozwoju organizacji o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia, działających w kraju i za granicą.
7. Prowadzenie biblioteki i archiwum.
8. Organizowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych.
9. Działania rzecznicze wpływające na zmianę polityk instytucji podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych w zakresie realizowanych celów.

Działalność odpłatna pożytku publicznego może być realizowana w następujących formach:
1. Udzielanie pomocy i prowadzenie poradnictwa, w szczególności: psychologicznego, seksuologicznego, prawnego, socjalnego, kryzysowego, zdrowotnego, zawodowego i w zakresie uzależnień.
2. Prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych.
3. Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, pokazów filmowych i teatralnych oraz happeningów.
4. Realizacja kampanii społecznych.
5. Działalność wydawnicza.
6. Wspieranie rozwoju organizacji o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia, działających w kraju i za granicą.
7. Prowadzenie biblioteki i archiwum.
8. Organizowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych.
9. Działania rzecznicze wpływające na zmianę polityk instytucji podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych w zakresie realizowanych celów.


Rozdział III
Członkinie i członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkinie i członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
• członkinie i członków zwyczajnych,
• członkinie i członków honorowych.

§10

1. Członkinią/ członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia, która:
a) zobowiąże się do akceptacji Statutu,
b) wypełni deklarację członkowską,
c) opłaci składki członkowskie w ciągu miesiąca po otrzymaniu decyzji o przyjęciu jej w poczet członkiń/ członków.
2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa zwyczajnego podejmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od wpływu deklaracji członkowskiej i niezwłocznie przesyła ją za pomocą poczty lub środków komunikacji elektronicznej.
3. Od negatywnej decyzji w sprawie nadania członkostwa zwyczajnego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od wysłania informacji o decyzji.

§11

Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 6 członkiń/ członków Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym w na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.


§12

(skreślony)

§13

1. Członkinie/ członkowie zwyczajni mają prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia, przy czym prawo to nabywa się po trzymiesięcznym okresie członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
c) zgłaszać wnioski dotyczące pracy Stowarzyszenia,
d) korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia..
2. Członkiniom/ członkom honorowym przysługują wszelkie prawa członkini/ członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, osoby te są także zwolnione z obowiązku płacenia składek.

§14

Członkinie/ członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brać czyny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,
c) regularnie opłacać składki członkowskie.

§15

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej wobec stwierdzenia:
a) zaległości w opłacaniu składek członkowskich przekraczającej 12 miesięcy, pod warunkiem udzielenia upomnienia za pomocą poczty lub poczty elektronicznej,
b) działalności na szkodę Stowarzyszenia.
3. Śmierci.
4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
5. Uchwały, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b) wymagają uzasadnienia. Decyzje te są wysyłane osobom pozbawianym członkostwa za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.

§16

1. Od uchwał, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt a) i b), przysługuje - w terminie 30 dni od otrzymania decyzji prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się na piśmie i wymaga ono uzasadnienia.
2. Uchwała Walnego Zebrania podjęta na skutek odwołania, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§18

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów osób uprawnionych do głosowania, obecnych na Walnym Zebraniu.

§19

Członkinie/ członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

§20

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swych składów nowe osoby na miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§21

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§22

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na żądanie co najmniej 1/3 liczby członkiń/ członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania członkiń/ członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Walne Zebranie może podejmować uchwały przy obecności:
a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy wszystkich osób uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu co najmniej 15 minut później - bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członkiń/ członków tych władz.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
3. Zatwierdzanie obranych kierunków działania i działalności programowej.
4. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członkiń/ członków Stowarzyszenia.
5. Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.
6. Podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia.
7. Uchwalanie zmian w Statucie.
8. Rozpatrywanie odwołań członkiń/ członków od uchwał Zarządu.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają decyzji Walnego Zebrania.
10. Określanie wysokości składek członkowskich.
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§25

O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia powiadamia za pomocą poczty lub środków komunikacji elektronicznej wszystkie członkinie/ członków Stowarzyszenia na co najmniej 28 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.

§26

1. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 6 osób, w tym minimum 2 kobiety i 2 mężczyzn. W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatek/ kandydatów danej płci do Zarządu lub nieobsadzenia miejsc gwarantowanych w Zarządzie ze względu na płeć, są one obsadzane przez pozostałe kandydatki/ kandydatów.
2. Kadencja Zarządu ma charakter rotacyjny.
3. Corocznie wybiera się odpowiednio 2 lub 3 nowe członkinie/ nowych członków Zarządu na dwuletnią kadencję. W przypadku konieczności wyboru większej liczby członkiń/członków Zarządu, na dwa lata kadencji zostają wybrane osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Pozostałe osoby zostają wybrane na roczną kadencję.
4. W sytuacji konieczności wyboru całego składu Zarządu, na dwuletnią kadencję wybierane są 3 osoby z najwyższą liczbą głosów. Pozostałe osoby zostają wybrane na roczną kadencję.

§27

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Ustalanie kierunków działania, programu Stowarzyszenia i sposobów ich realizacji.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
7. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego.
8. Realizacja zatwierdzonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania.

§28

Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

§29

Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 osób, które wybierają spośród siebie Przewodniczącą/ Przewodniczącego i Sekretarzę/ Sekretarza. Komisja rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia. Jej członkinie/ członkowie:
- nie mogą być członkiniami/ członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- nie mogą być skazane/ skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§30

Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia.

§31

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z kontroli i żądać wyjaśnień.
2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ponadto składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§32

Przewodnicząca/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§33

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

§34

Przychody Stowarzyszenia pochodzą z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji i subwencji, w tym z budżetu państwa,
c) zapisów i darowizn,
d) majątku Stowarzyszenia,
e) prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§35

Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawnione są członkinie/ członkowie zarządu jednoosobowo za wyjątkiem podejmowania czynności powodujących powstanie zobowiązań finansowych do czego niezbędna jest zgoda co najmniej dwóch członkiń/ członków zarządu.

§36

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach, służących realizacji celów statutowych oraz wyłącznie jako dodatkową w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Zyski z prowadzonej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działań statutowych.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

§37

W zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia nie jest dopuszczone:
- udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członkiń/ członków, członkiń/ członków jego organów lub pracownic/ pracowników oraz osób, z którymi pracownice/ pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane/ związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
- przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członkiń/ członków, członkiń/ członków organów Stowarzyszenia lub pracownic/ pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członkiń/ członków, członkiń/ członków organów Stowarzyszenia lub jego pracownic/ pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
- zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkinie/ członkowie Stowarzyszenia, członkinie/ członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownice/ pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§39

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybiera Likwidatora, który prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

 

 

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się