JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

standardy

Realizując działania o charakterze pomocowym, przestrzegamy przyjętych i wdrożonych zasad działania: Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz Kodeksu Etycznego Wolontariuszki/ Wolontariusza Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Zawarte w nich regulacje wynikają z wyznawanych przez nas wartości oraz naszej wizji działania organizacji pozarządowej i udzielania przez nią pomocy.

 

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

W 2003 roku nasze Stowarzyszenie wdrożyło Kartę Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. Jest to dokument dobrowolnie przyjmowany przez organizacje pozarządowe, dążący do wdrażania reguł związanych z samoregulacją trzeciego sektora, stanowiący obronę przed nadmiernym nadzorem ze strony administracji oraz wdrażający zasady etyczne bliskie organizacjom pozarządowym i odnoszące się do ich działania.

Służmy poczciwej sławie 
A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże

  Jan Kochanowski

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działalności i angażowania się obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur administracji państwowej i samorządowej, ani do sfery działań stricte gospodarczych, wyodrębnić trzeba organizacje pozarządowe, czyli powołane przez obywateli dla realizacji celów społecznych, a których podstawą działalności jest wolontarystyczne zaangażowanie obywateli i zewnętrzne finansowanie (darowizny, subwencje, dotacje).

Są to organizacje realizujące pewną misję (tzn. działające w imię wartości lub społecznie pożytecznych celów), a nie dążące do uzyskania zysku czy zdobycia władzy. Zasady działalności tych organizacji powinny być normowane nie tylko przez przepisy prawa, ale także przez swoisty kodeks etyczny, którego podstawą są następujące zasady, przyjęte na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 1996 roku i zaktualizowane w ramach projektu Jawnie Przejrzyście Odpowiedzialnie. Zasady te zostały zaakceptowane przez Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w maju 2010 roku.

Dobro wspólne

Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego.

Legalizm 

Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Organizacje biorące udział w procesie stanowienia prawa muszą jasno określić, w jakim charakterze występują – jako rzecznicy interesu społecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy też w imię innych interesów.

Niezależność 

Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich działalności określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji tak na poziomie poszczególnych organizacji, jak i branż. Niezależność – zarówno od źródeł finansowania, jak i politycznych ośrodków władzy – jest podstawowym wyzwaniem organizacji.

Jawność

Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest działalnością jawną z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nie środki publiczne bądź powierzone im przez osoby prywatne. Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków.

Odpowiedzialność 

Organizacje pozarządowe w każdym aspekcie swojej działalności biorą pod uwagę społeczne skutki swoich działań i ich wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Organizacje odpowiadają przed społeczeństwem za efektywne wykorzystanie powierzonych im środków.

Rzetelność 

Organizacje pozarządowe planują swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów i regularnie ewaluują swoją skuteczność w odpowiadaniu na nie. Organizacje pozarządowe nie podejmują się działań, których nie są w stanie rzetelnie wykonać.

Rozliczalność 

Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz – w rozsądnych granicach – na rozwój organizacji. Dbanie o majątek organizacji, w tym tworzoną własność społeczną, i jego właściwe wykorzystanie powinno być podstawowym obowiązkiem osób zarządzających.

Partnerstwo 

Organizacje pozarządowe współdziałają z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa stawiając wyżej współpracę, wzajemność i solidarność niż konkurencję, izolację i indywidualny sukces.  W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.

Podział władz

Każda organizacja pozarządowa tworząc swoje struktury organizacyjne powinna co najmniej rozróżnić w swoim statucie funkcje zarządzające od nadzorczych. W zależności od potrzeb organ nadzorczy powinien pełnić funkcje programowe i kontrolne. Od członków kolegialnego organu nadzorczego wymaga się bezstronności, rzetelności i zaangażowania w działalność organizacji.

Unikanie konfliktu interesów

W organizacjach pozarządowych szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji w działaniach osób zaangażowanych w pracę organizacji  - tak zawodowo, jak i wolontarystycznie.

 

Kodeks Etyczny Wolontariuszki_sza

Dążąc do samoregulacji oraz wysokiej jakości realizowanych przez nas działań, w 2003 roku przyjęłyśmy_liśmy Kodeks Etyczny Wolontariuszki_sza Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Stanowi on wewnętrzny dokument, będący zbiorem zasad i zobowiązań, towarzyszących naszej codziennej pracy.

Wolontariuszka_riusz jest osobą podejmującą się społecznie realizacji zadań na rzecz innych ludzi i w tym celu włącza się w działania i programy służące mu. Wolontariuszka_riusz wierzy w równość wszystkich ludzi i ich prawo do samostanowienia, kieruje się zasadą poszanowania godności, szacunku i autonomii wobec innych ludzi.

Wolontariuszką_szem może być każda osoba, niezależnie od swojej płci, orientacji seksualnej, wieku, stanu zdrowia, religii, stanu majątkowego, pochodzenia, rasy i poglądów.

 

Wolontariuszka_riusz…

…jest świadoma_y

Wiedz, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom, jakie osobiste motywy Tobą kierują i w jaki sposób na Tym skorzystasz.

…jest skuteczna_ny

Oferując swoją pomoc, bądź przekonana_ny o skuteczności tego, co robisz. Bądź zaangażowana_ny na tyle, na ile pozwala Ci na to Twoja sytuacja osobista. Angażuj się w swoją pracę „całym sercem”. Pamiętaj, że wszyscy ludzie są równi bez względu na ich płeć, orientację seksualną, wiek, stan zdrowia, religię, stan majątkowy, niepełnosprawność, pochodzenie, rasę i poglądy.

...jest lojalna_ny

Zgłaszaj sugestie i przekazuj swoje uwagi Zarządowi i koordynatorkom_rom, nie krytykuj żadnej z osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia wobec klientek_ów lub w ich obecności. Pamiętaj, że jesteśmy zespołem i na zewnątrz stanowimy jeden zespół – staraj się współpracować ze wszystkimi.

...zachowuje tajemnicę

Zachowuj tajemnicę odnośnie klientek_ów, ich wizerunku, danych, spraw, w które Cię wtajemniczyli; przestrzegaj powierzonych Ci poufnych informacji organizacyjnych.

…przestrzega zasad i zobowiązań

Przestrzegaj wewnętrznych regulaminów i instrukcji. Jeśli masz wątpliwości - pytaj. Przyjęte zasady mają swoje uzasadnienie. Pamiętaj, że kontaktami z mediami zajmuje się tylko Rzeczniczka_nik Prasowy - nie udzielaj informacji mediom bez jego zgody; nie przedstawiaj się jako przedstawiciel_ka Stowarzyszenia wypowiadając swoje prywatne opinie na użytek mediów.

…jest otwarta_y i komunikatywna_y

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie dopuść by Twoje wątpliwości i frustracje, wpływały na Twoją pracę z klientami, bądź zmieniły Cię w osobę stwarzającą problemy.

…chętnie uczy się i dba o rozwój osobisty

Rozszerzaj swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicz w szkoleniach i superwizjach, staraj się rozwiązywać swoje problemy i sama / sam korzystać z pomocy, gdy to potrzebne. Dbaj o dobrą kondycję psychofizyczną. Bądź gotow_y do wymiany doświadczeń i poglądów z innymi wolontariuszami Stowarzyszenia.

…nie sprzeciwia się kontroli swoich działań / zadań i jest otwarta_y na ich ocenę

Bądź otwarta_y na ocenę swojej pracy, która pomoże Ci dowiedzieć się o jej skuteczności, mieć więcej satysfakcji, wykonywać ją najlepiej jak to możliwe.

…jest osobą, na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłaś_eś się robić. Składaj tylko te obietnice, które jesteś w stanie spełnić. Wypełniaj podjęte zobowiązania. Bądź punktualna_y.

… kieruje się przede wszystkim dobrem klientki_a

Przekazuj klientkom_om pełną wiedzę i informacje, zgodne z aktualną wiedzą. Klient sam wybierze, co jest dla niego dobre. Przed rozpoczęciem udzielania pomocy wyjaśnij, jaki jest zakres oferowanej przez nas pomocy, jakie są zobowiązania stron i czego klientka_lient może się spodziewać.

...zna swoje możliwości i ograniczenia

Orientuj się w kompetencjach innych wolontariuszek_szy i organizacji – jeżeli nie możesz pomóc – odeślij klientkę_ta do nich – nie zostawiaj klientki_ta bez pomocy. Pamiętaj o zasadzie udzielania pomocy wyłącznie osobom pełnoletnim, mającym pełne prawo samodecydowania o sobie – osobie niepełnoletniej udziel informacji o ofercie pomocy skierowanej do tej grupy.

…unika wchodzenia w bliskie relacje lub zależności z klientkami_ami

Pamiętaj o zasadach pracy z klientką_em. Bliższe kontakty z osobami, którym pomagasz, tworzą relacje mogące przeszkadzać w utrzymaniu bezstronności. W przypadku rezygnacji z działania, wolontariuszka_usz informuje o tym swoich przełożonych co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, starając się pomóc w miarę możliwości w poszukiwaniu następczyni_cy.

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się