JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

otrzymane dotacje

2015 rok

Rozwój infrastrukturalny Stowarzyszenia Lambda Warszawa – podniesienie jakości usług

Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac remontowych w lokalu najmowanym przez organizację od ZGN Warszawa Śródmieście (umowa najmu do 25 czerwca 2019 r.). Obejmują one remont holu wejściowego oraz drzwi wejściowych do pomieszczeń służących do świadczenia poradnictwa indywidualnego oraz jako biuro organizacji. Realizacja projektu obejmie m.in. likwidację okładziny drewnianej (tzw. boazerii) w hallu, naprawę odsłoniętej ściany oraz tynków, a także wymianę zużytych drzwi wejściowych. Dzięki realizacji projektu hol będzie mógł służyć jako poczekalnia dla klientek i klientów, zaś dwa z pomieszczeń będą lepiej odizolowane od pozostałej części biura organizacji oraz lepiej zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do poprawy komfortu korzystania z biura organizacji, w tym wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia (zagrzybienie okładziny drewnianej).

Zadanie realizowane w okresie od 21 września do 30 listopada 2015 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa, dotacja w kwocie 7556,00 zł. Umowa nr CKS-WOP-OSM/B/X/3/3/514/69/2015/NGO.


Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek LGB

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego starszych osób LGB w Warszawie, przyczyniając się w dłuższej perspektywie do ograniczenia zagrożenia wykluczeniem społecznym tej grupy. Projekt jest jedyną tego typu ofertą skierowaną do seniorów i seniorek LGB (lesbijek, gejów, osób biseksualnych). 
Działania projektu polegają na zaproponowaniu programu aktywizacji osób starszych, obejmującego: tutoring osób z młodszego pokolenia, przeprowadzenie szkoleń dotyczących zjawisk wykluczenia związanego z wiekiem oraz metod radzenia sobie z nim, szkoleń dotyczących obsługi komputera i telefonów komórkowych, zajęć z języka angielskiego, działań służących integracji i aktywizacji osób uczestniczących w projekcie (wspólne wyjścia i wycieczki) oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego, ukierunkowanego na poprawę ich funkcjonowania psychicznego.

Zadanie realizowane w okresie od 01 maja 2015 do 31 grudnia 2015 r. Projekt współfinansuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS). Dotacja w wysokości 52 767,00 zł. Umowa nr 6860/2015/ASOS.

Szkoła bez homofobii

Projekt ma celu zwiększenie kompetencji osób doskonalących kadrę nauczycielską szkół do prowadzenia szkoleń i innych form doskonalenia związanych z przeciwdziałaniem i reagowaniem na przejawy homofobii. Działania projektu obejmują opracowanie modelu szkoleniowego i podręcznika umożliwiających przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia naczycielek/li w zakresie przeciwdziałania homofobii szkolnej i reagowania na nią, przygotowanie 40 osób z terenu całego kraju zajmujących się doskonaleniem kadr nauczycielskich do prowadzenia szkoleń dotyczących tej tematyki, a także upowszechnienie efektów projektu w formie konferencji skierowanej do osób pracujących w podmiotach doskonalących kadry nauczycielskie i kierujących szkołami oraz artykułów w czasopismach fachowych. Efektem projektu będzie wzrost kompetencji kadry nauczycielskiej szkół do przeciwdziałania przemocy motywowanej homofobią oraz stworzenie w nich środowiska przyjaznego osobom LGBT. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw UNESCO oraz Warszawskim Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń.

fundusze eogZadanie realizowane w okresie 1 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2016 r. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG, dotacja w kwocie 185 229,00 zł (w tym dla Stowarzyszenia Lambda Warszawa 182 229,00 zł). Umowa nr E3/1893.

Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce - przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Diversja (lider projektu) oraz Stowarzyszenie Lambdę Warszawa (partnera), dotyczy rozwoju kompetencji podmiotów (szczególnie spoza dużych miast) do organizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych w formie Żywej Biblioteki - metody umożliwiającej zwiększanie świadomości i wiedzy społeczności lokalnych dotyczących sytuacji osób i grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. W ramach projektu opracowana zostanie nowoczesna strona internetowa - serwis dla organizacji i osób zainteresowanych metodą Żywej Biblioteki zywabiblioteka.org.pl, w którym zostaną udostępnione opracowane w ramach projektu materiały i narzędzia wspierające organizację Żywych Bibliotek (podręczniki, katalogi i oprogramowanie do obsługi wydarzenia), przeprowadzone zostaną szkolenia połączone z mentoringiem dotyczące wykorzystania metody Żywej Biblioteki dla 80 osób pragnących rozpocząć wykorzystywanie tej metody w swojej pracy, zorganizowana zostanie także konferencja służąca wymianie doświadczeń, nawiązaniu kontaktów i doskonaleniu umiejętności podmiotów organizujących takie wydarzenia.

fundusze eogZadanie realizowane w okresie 1 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2016 r. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG, dotacja w kwocie 281 090,00 zł (w tym dla Stowarzyszenia Lambda Warszawa 81 150,00 zł). Umowa nr E3/1535.

 Kampania profilaktyczno-edukacyjna, skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania

Projekt jest skierowany do osób podejmujących zachowania ryzykowne związane z piciem alkoholu i przyjmowaniem substancji psychoaktywnych – spędzających czas w klubach i dyskotekach oraz korzystających z Internetu:
- młodzież oraz młodzi dorośli, w szczególności osoby uczące się i studiujące
- osoby LGBT, w szczególności MSM (men having sex with men), spędzające czas w klubach i pubach
- osoby w wieku 18-35 lat uczestniczące w życiu clubbingowym.
Celem projektu jest minimalizowanie występowania zachowań ryzykownych pośród mieszkańców i osób przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy związanych z uzależnieniem oraz ryzykownym i/lub szkodliwym przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.
W ramach projektu zaplanowano realizację kampanii profilaktyczno – edukacyjnej, obejmującej działania partyworkerskie oraz profilaktyczno-edukacyjne prowadzone w klubach i dyskotekach.
Projekt jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Program Stacja, Stowarzyszenia Lambda Warszawa, Programu Alternative Dance (projektu Stowarzyszenia MONAR).

dzielnica srodmiescielogo srodmiescieZadanie realizowane w okresie 4 marca - 31 grudnia 2015 r. Projekt współfinansowany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w kwocie 48 000,00 zł umowa nr ŚRÓ/WSZ/B/VI/1/5/394/2015/686/1150.

Warszawski Dzień Różnorodności

Projekt polega na organizacji 23 maja 2015 r. na pl. Konstytucji w Warszawie wydarzenia promującego różnorodność i równe traktowanie pn. Warszawski Dzień Różnorodności.
Podczas wydarzenia osoby mieszkające w Warszawie będą mieć okazję do wzięcia udziału w: Żywej Bibliotece, umożliwiającej indywidualne rozmowy z Żywymi Książkami (osobami należącymi do grup narażonych na dyskryminację); Prezentacjach aktywności 15 organizacji pozarządowych podejmujących działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na zróżnicowane przesłanki oraz cyklu sześciu wydarzeń edukacyjnych (pokazy filmowe, dyskusje, warsztaty, prezentacje), umożliwiających zapoznanie się z sytuacją osób należących do grup narażonych na dyskryminację i pogłębienie świadomości przyczyn jej występowania i skutków.
Organizacja Dnia zostanie poprzedzona kampanią informacyjno – promocyjną realizowaną przez partnera projektu – Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zadanie realizowane w okresie 1 marca - 30 czerwca 2015 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa, dotacja 57 550 zł (w tym dofinansowanie Stowarzyszenia Lambda Warszawa 33 000 zł), umowa nr CKS-WOP-JHO/B/X/3/3/173/18/2015/NGO.


Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji (w szczególności prawnego i/lub psychologicznego)

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób LGBT zagrożonych dyskryminacją i jej doświadczających na terenie Warszawy poprzez dostarczenie im informacji, wiedzy, umiejętności i wsparcia psychologicznego oraz prawnego potrzebnych do poprawy swojej sytuacji.
Realizacja projektu polega na prowadzeniu stacjonarnego i telefonicznego poradnictwa kryzysowego umożliwiającego wczesną interwencję w sytuacjach dyskryminacji lub zagrożenia nią, odpowiednie pokierowanie do innych specjalistów biorących udział projekcie (poradnictwo psychologiczne i prawne) lub udzielenie informacji o ofercie innych właściwych instytucji miejskich/ organizacji pozarządowych odpowiednio do zgłaszanego problemu. W trakcie projektu zostaną także przygotowane i przeprowadzone dwa trzygodzinne warsztaty, podczas których osobom zainteresowanym zostaną przekazana wiedza w zakresie obowiązującego prawa, w szczególności regulacji związanych z naruszeniami zasady równego traktowania w kontekście orientacji seksualnej.

Zadanie realizowane w okresie od 1 marca 2015 r do 31 grudnia 2015 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa, dotacja 46 326 zł, umowa nr CKS-WOP-JHO/B/X/3/3152/16/2015/NGO.Hostel interwencyjny dla osób LGBT

Projekt jest kierowany do osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych), które na skutek zagrożenia lub doświadczania przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową są zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania i zatrudnienia. Wiele z nich w związku z tą sytuacją doznaje zagrożenia wykluczeniem społecznym, a ponieważ istniejące formy pomocy nie są adekwatne do ich potrzeb staje się wykluczonymi społecznie. W trakcie projektu będzie prowadzony w partenerstwie z Fundacją Transfuzja hostel interwencyjny, umożliwiający rozwiązanie problemów osobistych 50 osób LGBT, przygotowujący je do przyszłego samodzielnego funkcjonowania. Oprócz bezpiecznego schronienia hostel oferuje możliwość uporządkowania ich sytuacji prawnej, socjalnej, emocjonalnej i życiowej, dzięki czemu po udzieleniu im wsparcia będą gotowe do dalszego samodzielnego funkcjonowania.

fundusze eogZadanie realizowane w okresie 1 października 2014 r. – 29 lutego 2016 r. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG w kwocie 349 807,00 zł. Umowa nr E2/0584.

 

Cykl warsztatów edukacyjnych dostarczających wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kształtujących zachowania korzystne dla zdrowia psychicznego

Projekt skierowany jest do osób nieheteroseksualnych zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy pragnących podnieść swoje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz nabyć wiedzę dotyczącą zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego. W trakcie trwających trzy lata działań (marzec 2014 – grudzień 2016) zostaną przeprowadzone co roku trzy cykle zajęć treningowo-warsztatowych o tematyce dotyczącej radzenia sobie ze stresem, rozwijaniem umiejętności interpersonalnych oraz postaw asertywnych.

Zadanie realizowane w okresie 21 marca 2014 r.  – 31 grudnia 2016 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa, w 2015 roku w kwocie 23 480,00 zł. Umowa nr PZ-B/VI/1/1-NGOP/84/14.Równi i bezpieczni

Projekt dotyczy osób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na etniczność, narodowość i orientację seksualną. 
W trakcie jego realizacji przewidziano oferowanie wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń, organizowanie wspólnych działań w ramach porozumienia (koalicji) i prowadzenie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie).
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Lambda Warszawa, wiodąca organizacja działająca na rzecz osób LGBT w Polsce. Współpraca w ramach projektu umożliwi lepsze wzajemne poznanie specyfiki pracy z osobami o innej etniczności, narodowości i osobami LGBT, rozpoznanie wspólnych mechanizmów występowania przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec tych grup i wymianę doświadczeń w świadczeniu poradnictwa prawnego.

fundusze eogZadanie realizowane w okresie 1 marca 2014 r. – 30 kwietnia 2016 r.. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG w kwocie 350 000,00 zł. Umowa nr E1/1053 z liderem projektu, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT

Projekt dotyczy obserwowanej wrogości polskiego społeczeństwa wobec osób LGBT - mniejszości spotykającej się z największą niechęcią społeczną w Polsce i wynikającą z niej dyskryminacją. W I etapie projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 6 organizacji i grup działających poza dużymi miastami przygotowujące do realizacji wydarzeń upowszechniających tolerancję wobec osób LGBT (m.in. warsztaty, akcje edukacyjne, debaty, protesty). W II etapie projektu przeszkolone organizacje i grupy przygotują i samodzielnie przeprowadzą cykl 18 wydarzeń antydyskryminacyjnych, skierowanych zarówno do mieszkańców/nek jak i osób reprezentujących tzw. grupy mnożnikowe (osoby pracujące w sektorze edukacji, ochrony zdrowia, policji, pomocy społecznej). Organizowanym wydarzeniom towarzyszyć będzie mentoring, służący wsparciu realizatorów/ek w sprawnym i efektywnym zrealizowaniu zaplanowanych zamierzeń. Nabyte w ramach projektu umiejętności umożliwią realizację podobnych wydarzeń w przyszłości.

fundusze eogZadanie realizowane w okresie 1 marca 2014 r. – 30 czerwca 2015 r. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG w kwocie 218 640,00 zł. Umowa nr E1/462.


Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy

Projekt jest skierowany do osób zainteresowanych podjęciem pracy wolontarystycznej w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. W 2014 roku zostanie zrekrutowanych 20 osób, które następnie przejdą serię szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia wolontariatu. Przewidziane są m.in. szkolenia wyjazdowe, które odbędą się w ramach obozu letniego. Osoby uczestniczące w projekcie mają do wyboru trzy ścieżki specjalistyczne: pomocową, prawną i edukacyjną. Zadania wykonywane przez nowe wolontariuszki i wolontariuszy realizowane są pod opieką tutorów i tutorek, zapewniona jest także superwizja. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób pracujących wolontariacko w organizacji oraz podnoszenie ich kompetencji do realizowania zadań statutowych.

Zadanie realizowane w okresie 1 lutego 2013 r.– 31 grudnia 2015 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 90 000,00 zł (w 2015 roku – 30 000 zł). Umowa nr CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/86/17/2013/NGO.


Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych

Projekt trzyletni (grudzień 2012 r.  listopad 2015 r.) zakładał w 2014 roku realizację następujących działań:

 • prowadzenie konsultacji psychologicznych,
 • prowadzenie grupy socjoterapeutycznej,
 • prowadzenie grupy rozwojowej.


Zadanie realizowane w terminie 1 grudnia 2012 r. – 30 listopada 2015 r. Projekt finansuje m. st. Warszawa, w 2015 roku w kwocie 80 000,00 zł - umowa nr PS/B/VI/1/6/412/2012-2015.

2014 rok

Promowanie wiedzy prawnej wśród osób zagrozonych i doświadczających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Projekt skierowany do osób dorosłych zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy zagrożonych dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i jej doświadczających. Jego celem jest zwiększenie wiedzy osób LGBT na temat przysługującej im ochrony prawnej w sytuacji wystąpienia dyskrmyinacji i możliwości uzyskania pomocy w tym zakresie na terenie m. st. Warszawy.
W ramach projektu opracowany został e-poradnik prawny omawiający najważniejsze problemy i zagadnienia prawne w odniesieniu do osób LGBT.

Zadanie realizowane w okresie 17 - 31 grudnia 2014 r. Projekt finansuje m. st. Warszawa w kwocie 4 000,00 zł. Umowa nr CKS-WOP-IDA/B/X/3/3/1001/116/2014/NGO/MG.

 

Rozwój infrastrukturalny Stowarzyszenia Lambda Warszawa - podniesienie jakości usług

W ramach projektu została dokonana wymiana wykładziny podłogowej we wszystkich pomieszczeniach biura organizacji przeznaczonych dla jej klientek_ów (pomieszczenia służące świadczeniu poradnictwa, sale wykorzystywane do prowadzenia grup wsparcia, spotkaniowych i warsztatów), zakupione zostało wyposażenie kuchni umożliwiające przygotowywanie ciepłych i zimnych napojów dla klientek_ów, a także zakupiono i zainstalowano wymagane przepisami prawa wyposażenie i oznaczenia przeciwpożarowe. Realizacja projektu poprawiła bezpieczeństwo i komfort przebywania w biurze organizacji, przyczyniając się do zwiększenia jakości świadczonych przez nią usług.

Zadanie realizowane w okresie 20 listopada - 31 grudnia 2014 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 11 160,00 zł. Umowa nr CKS-WOP-AFU/B/X/3/3/975/91/2014/NGO.

 

Opracowanie i wydanie innowacyjnych materiałów służących edukacji z zakresu HIV/AIDS i STI w grupie MSM

Adresatami projektu byli mężczyźni utrzymujący stosunki seksualne z mężczyznami (MSM) zamieszkujący na terenie całej Polski - łącznie jego odbiorcami było 5000 osób, które otrzymały innowacyjne materiały edukacyjno - informacyjne dotyczące ryzyka zakażenia wirusem HIV i STI. Celem projektu było zwiększenie dostępności do adekawatnych do potrzeb MSM informacji dotyczących ryzyka zakażenia wirusem HIV. W ramach projektu opracowano, wydano i dokonano dystrybucji 35 000 sztuk materiałów edukacyjno - informacyjnych (20 000 sztuk pocztówek, 12 000 podkładek pod napoje oraz 3 000 sztuk broszur) w organizacjach prowadzących działania na rzecz MSM, organizacjach zajmujących się działaniami profilaktycznymi oraz Punktach Konsultycyjno - Diagnostycznych.

Zadanie realizowane w okresie 1 czerwca - 15 października 2014 r. Projekt współfinansuje Krajowe Centrum ds. AIDS w kwocie 9 790,00 zł. Umowa nr 08/282/14.

 

Hostel interwencyjny dla osób LGBT

Projekt jest kierowany do osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych), które na skutek zagrożenia lub doświadczania przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową są zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania i zatrudnienia. Wiele z nich w związku z tą sytuacją doznaje zagrożenia wykluczeniem społecznym, a ponieważ istniejące formy pomocy nie są adekwatne do ich potrzeb staje się wykluczonymi społecznie. W trakcie projektu będzie prowadzony w partenerstwie z Fundacją Transfuzja hostel interwencyjny, umożliwiający rozwiązanie problemów osobistych 50 osób LGBT, przygotowujący je do przyszłego samodzielnego funkcjonowania. Oprócz bezpiecznego schronienia hostel oferuje możliwość uporządkowania ich sytuacji prawnej, socjalnej, emocjonalnej i życiowej, dzięki czemu po udzieleniu im wsparcia będą gotowe do dalszego samodzielnego funkcjonowania.

fundusze eogZadanie realizowane w okresie 1 października 2014 r. – 31 grudnia 2015 r. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG w kwocie 349 807,00 zł. Umowa nr E2/0584.

Równościowy samorząd II

W ramach partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Stowarzyszeniem Lambda Warszawa oraz Fundacją Instytut Spraw Publicznych zrealizowano cykl szkoleń i seminariów antydyskryminacyjnych dla osób zatrudnionych w warszawskim samorządzie. Projekt był skierowany do pracownic i pracowników Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnic m. st. Warszawy, Wydziałów Obsługi Mieszkańców, Ośrodków Społecznych oraz Straży Miejskiej. Szczególny akcent położny został na wzmocnienie poziomu wiedzy dotyczącej zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania jej w grupie osób posiadających najczęstszy kontakt z osobami z grup narażonych na dyskryminację. Prowadzone zajęcia umożliwiały pogłębienie świadomości dotyczącej zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania temu zjawisku ze względu na takie przesłanki jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, wyznanie, światopogląd i bezwyznaniowość, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową. W szkoleniach i seminariach wzieło udział w sumie 150 osób zatrudnionych w warszawskim samorządzie.

Zadanie realizowane w okresie 1 czerwca 2014 r. – 30 listopada 2014 r. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Fundacją Spraw Publicznych, współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 38 800,00 zł (w tym dla Stowarzyszenia Lambda Warszawa: 24 900,00 zł). Umowa nr CKS-WOP-JHO/B/X/3/3/476/31/2014/NGO.

Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek LGB

Pilotażowy projekt „Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek LGB” miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych LGB zamieszkałych w Warszawie.
W ramach projektu 10-cioosobowa grupa osób powyżej 60 roku życia ze społeczności lesbijek, gejów i osób biseksualnych uczestniczyła w:
- indywidualnym tutoringu osób z młodszego pokolenia;
- spotkaniach interpersonalnej grupy wsparcia;
- szkoleniach na temat zjawiska wykluczenia związanego z wiekiem oraz metod radzenia sobie z nim;
- kursie umiejętności obsługi komputera i telefonów komórkowych.

asos logo kolorZadanie realizowane w okresie od 14 kwietnia – 31 grudnia 2014 r. Projekt współfinansuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS). Dotacja w wysokości 64.070,00 PLN. Umowa nr 5249/2014/ASOS z dnia 16 czerwca 2014.

Cykl warsztatów edukacyjnych dostarczających wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kształtujących zachowania korzystne dla zdrowia psychicznego

Projekt skierowany jest do osób nieheteroseksualnych zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy pragnących podnieść swoje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz nabyć wiedzę dotyczącą zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego. W trakcie trwających trzy lata działań (marzec 2014 – grudzień 2016) zostaną przeprowadzone co roku trzy cykle zajęć treningowo-warsztatowych o tematyce dotyczącej radzenia sobie ze stresem, rozwijaniem umiejętności interpersonalnych oraz postaw asertywnych.

Zadanie realizowane w okresie 21 marca 2014 r.  – 31 grudnia 2016 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa, w 2014 roku w kwocie 23 480,00 zł. Umowa nr PZ-B/VI/1/1-NGOP/84/14.


Równi i bezpieczni

Projekt dotyczy osób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na etniczność, narodowość i orientację seksualną.
W trakcie jego realizacji przewidziano oferowanie wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń, organizowanie wspólnych działań w ramach porozumienia (koalicji) i prowadzenie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie).
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Lambda Warszawa, wiodąca organizacja działająca na rzecz osób LGBT w Polsce. Współpraca w ramach projektu umożliwi lepsze wzajemne poznanie specyfiki pracy z osobami o innej etniczności, narodowości i osobami LGBT, rozpoznanie wspólnych mechanizmów występowania przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec tych grup i wymianę doświadczeń w świadczeniu poradnictwa prawnego.

fundusze eogZadanie realizowane w okresie 1 marca 2014 r. – 30 kwietnia 2016 r.. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG w kwocie 350 000,00 zł. Umowa nr E1/1053 z liderem projektu, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.


Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT

Projekt dotyczy obserwowanej wrogości polskiego społeczeństwa wobec osób LGBT - mniejszości spotykającej się z największą niechęcią społeczną w Polsce i wynikającą z niej dyskryminacją. W I etapie projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 6 organizacji i grup działających poza dużymi miastami przygotowujące do realizacji wydarzeń upowszechniających tolerancję wobec osób LGBT (m.in. warsztaty, akcje edukacyjne, debaty, protesty). W II etapie projektu przeszkolone organizacje i grupy przygotują i samodzielnie przeprowadzą cykl 18 wydarzeń antydyskryminacyjnych, skierowanych zarówno do mieszkańców/nek jak i osób reprezentujących tzw. grupy mnożnikowe (osoby pracujące w sektorze edukacji, ochrony zdrowia, policji, pomocy społecznej). Organizowanym wydarzeniom towarzyszyć będzie mentoring, służący wsparciu realizatorów/ek w sprawnym i efektywnym zrealizowaniu zaplanowanych zamierzeń. Nabyte w ramach projektu umiejętności umożliwią realizację podobnych wydarzeń w przyszłości.

fundusze eogZadanie realizowane w okresie 1 marca 2014 r. – 30 czerwca 2015 r. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG w kwocie 218 640,00 zł. Umowa nr E1/462.


Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy

Projekt jest skierowany do osób zainteresowanych podjęciem pracy wolontarystycznej w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. W 2014 roku zostanie zrekrutowanych 20 osób, które następnie przejdą serię szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia wolontariatu. Przewidziane są m.in. szkolenia wyjazdowe, które odbędą się w ramach obozu letniego. Osoby uczestniczące w projekcie mają do wyboru trzy ścieżki specjalistyczne: pomocową, prawną i edukacyjną. Zadania wykonywane przez nowe wolontariuszki i wolontariuszy realizowane są pod opieką tutorów i tutorek, zapewniona jest także superwizja. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób pracujących wolontariacko w organizacji oraz podnoszenie ich kompetencji do realizowania zadań statutowych.

Zadanie realizowane w okresie 1 lutego 2013 r.– 31 grudnia 2015 r.. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 90 000,00 zł (w 2014 roku – 30 000 zł). Umowa nr CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/86/17/2013/NGO.


Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych

Projekt trzyletni (grudzień 2012 r.  listopad 2015 r.) zakładał w 2014 roku realizację następujących działań:

 • prowadzenie konsultacji psychologicznych,
 • prowadzenie grupy socjoterapeutycznej,
 • prowadzenie grupy rozwojowej.


Zadanie realizowane w terminie 1 grudnia 2012 r. – 30 listopada 2015 r. Projekt finansuje m. st. Warszawa, w 2014 roku w kwocie 80 000,00 zł - umowa nr PS/B/VI/1/6/412/2012-2015.

 

"Beyond Borders - Health education in metropolitan tourism of men having sex with men in Europe" (Ponad Granicami – edukacja zdrowotna w turystyce miejskiej mężczyzn utrzymujących stosunki seksualne z mężczyznami w Europie)

Projekt miał na celu wymianę ‘dobrych praktyk’ i informacji w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS i STI’s (infekcji przenoszonych drogą płciową).
Realizacja projektu polegała na organizacji czterech spotkań - seminariów w miastach uczestniczących w projekcie (Berlin, Londyn, Warszawa) umożliwiających wymianę doświadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej wśród MSM - zarówno w kontekście hiv/aids i sti's, ale także innych zagrożeń zdrowotnych (np. nikotynizm, uzależnienia, problemy psychiczne).

Zadanie było realizowane we współpracy z organizacjami partnerskimi Terrence Higgins Trust z Londynu i Schwulenberatung z Berlina.

grundtvig logoProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Grundtvig", będzie wdrażany w terminie 1 sierpnia 2012 r. - 30 lipca 2014 r.. Umowa nr 2012-1-DE2-GRU06-11435 2, dotacja 16 000,00 Euro.

2013 rok

Równościowy samorząd

W ramach partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Stowarzyszeniem Lambda Warszawa oraz Fundacją Instytut Spraw Publicznych zrealizowano cykl szkoleń i seminariów antydyskryminacyjnych dla osób zatrudnionych w warszawskim samorządzie.
Projekt był skierowany do pracownic i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia we wszystkich dzielnicach oraz innych jednostek m.st. Warszawy. Szczególny nacisk został położony na zmianę wiedzy dotyczącej sytuacji osób należących do grup dyskryminowanych i narażonych na dyskryminację, a także pogłębienie świadomości dotyczącej zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania temu zjawisku ze względu na takie przesłanki jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, wyznanie, światopogląd i bezwyznaniowość, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową.
Zakładanym efektem projektu było zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego. W szkoleniach i seminariach weźmie udział w sumie 150 osób zatrudnionych w warszawskim samorządzie.

Zadanie realizowane w okresie 14 października 2013 – 31 grudnia 2013. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Pranwnej i Fundacją Instytut Spraw Publicznych, współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 37 650,00 zł (w tym dla Stowarzyszenia Lambda Warszawa: 4 750,00 zł). Umowa nr CKS-WOP-JHO/B/X/3/3/358/83/2013/NGO z 28 listopada 2013.

Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji (w szczególności prawnego i/lub psychologicznego)

Projekt był skierowany do osób dorosłych zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy zagrożonych dyskryminacją ze względu na swoją tożsamość i/lub orientację seksualną oraz osób jej doświadczających ­– osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, poszukujących możliwości uzyskania kompleksowego poradnictwa ukierunkowanego na rozwiązanie doświadczanych trudności.
Celem projektu był poprawa funkcjonowania społecznego osób LGBT zagrożonych dyskryminacją i jej doświadczających, zwiększenie świadomości prawnej mieszkanek_ców Warszawy przynależnych do grupy LGBT oraz wsparcie psychologiczne w diagnozowaniu potrzeb oraz opracowaniu propozycji działań zmierzających do rozwiązania problemów osób LGBT w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych.
W ramach projektu zrealizowano 219 godzin poradnictwa kryzysowego, 213 godzin poradnictwa psychologicznego, 21 godzin poradnictwa seksuologicznego oraz 84 godzin poradnictwa prawnego w zróżnicowanych godzinach.

Zadanie realizowane w okresie 14 października 2013 – 31 grudnia 2013. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 31 670,00 zł. Umowa nr CKS-WOP-JHO/B/X/3/3/324/81/2013/NGO z 06 listopada 2013.

 

„Seks w Moim Mieście” – („Ogólnopolska kampania profilaktyki zakażeń wirusem HIV w grupie mężczyzn utrzymujących stosunki między mężczyznami”)

W pierwszej części projektu przeprowadzono szkolenia dla personelu klubowego i partyworkers, przygotowujące do realizacji działań klubowych. W drugiej części projektu zrealizowano kampanię edukacyjną nawiązującą do popularnego serialu, na którą złożyła się strona internetowa prezentująca w przystępny sposób informacje o bezpieczniejszej zabawie i bezpieczniejszym seksie oraz akcje w 18 klubach zlokalizowanych w największych miastach Polski, w trakcie których informowano o metodach ograniczania ryzyka zakażenia i rozdawano materiały profilaktyczne. Projekt był realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Lambda Warszawa (Warszawa), Stowarzyszenia Program Stacja (Warszawa), Społecznego Komitetu ds. AIDS (Warszawa), Stowarzyszenia Tęczówka (Katowice), Stowarzyszenia Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL (Kraków), Stowarzyszenia Spadochron (Poznań) oraz Fundacji Czyste Dźwięki (Gdańsk).

Zadanie realizowane w okresie 01 października 2013 – 15 grudnia 2013. Projekt współfinansowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS w kwocie 89 878,60 zł. Umowa nr 09/282/13.

  

Budowanie doświadczeń w integracji ukierunkowanych działań prewencyjnych i racjonalnego nadzoru epidemiologicznego nad HIV wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami (MSM) - SIALON II"

Celem projektu SIALON II było oszacowanie liczby zakażeń HIV wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami (MSM) oraz identyfikacja ryzykownych zachowań seksualnych zwiększających ryzyko zakażenia HIV oraz potrzeb w zakresie działań profilaktycznych w populacji MSM. Wyniki tych badań mają pomóc w rozwoju i poprawie programów profilaktycznych w Polsce. Badanie obejmowało ocenę wymaganych działań profilaktycznych w populacji MSM i identyfikację ryzykownych zachowań seksualnych zwiększających ryzyko zakażenia HIV na podstawie wyników zebranych z anonimowych ankiet oraz badanie przeciwciał w kierunku HIV na podstawie badania płynu jamy ustnej. Do zadań Stowarzyszenia Lamda Warszawa jako partnera współpracującego z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny (partnera projektu) należało przeprowadzenie bezpośredniego badania w kawiarniach, klubach, dyskotekach, saunach itp., z których oferty korzystają MSM.

Zadanie realizowane w okresie 15 maja - 30 września 2013 r. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Drugiego Wspólnotowego Programu Działań w Dziedzinie Zdrowia na lata 2008 – 2013 za pośrednictwem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w kwocie 31 980,00 zł. Umowa nr A-AE-BN-13/5/2013.

Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy

Projekt jest skierowany do osób zainteresowanych podjęciem pracy wolontarystycznej w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. W 2013 roku zostanie zrekrutowanych 20 osób, które następnie przejdą serię szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia wolontariatu. Przewidziane są m.in. szkolenia wyjazdowe, które odbędą się w ramach obozu letniego. Osoby uczestniczące w projekcie mają do wyboru trzy ścieżki specjalistyczne: pomocową, prawną i edukacyjną. Zadania wykonywane przez nowe wolontariuszki i wolontariuszy realizowane są pod opieką tutorów i tutorek, zapewniona jest także superwizja. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób pracujących wolontariacko w organizacji oraz podnoszenie ich kompetencji do realizowania zadań statutowych.

Zadanie realizowane w okresie 1 lutego 2013 – 31 grudnia 2015. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 90 000,00 zł (w 2013 roku – 30 000 zł). Umowa nr CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/86/17/2013/NGO.

 

Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych

Projekt trzyletni (grudzień 2012  listopad 2015) zakłada w 2013 roku realizację następujących działań:

 • prowadzenie konsultacji psychologicznych,
 • prowadzenie grupy socjoterapeutycznej,
 • prowadzenie grupy rozwojowej.

Zadanie realizowane w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. Projekt finansuje m. st. Warszawa w kwocie 80 000,00 zł - umowa nr PS/B/VI/1/6/412/2012-2015.

 

Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym, poradnictwem w zakresie bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz obsługa forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin.

Projekt stanowi kontynuację działań w ramach poradni www.bezpytan.pl realizowanych w poprzednich latach.

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

 • prowadzenie internetowej platformy edukacyjno-komunikacyjnej www.bezpytan.pl,
 • prowadzenie poradnictwa dot. używania środków psychoaktywnych, uzależnień, bezpieczniejszych zachowań seksualnych i profilaktyki hiv/aids za pośrednictwem GG (nr 4939739) /Skype (bezpytan.pl) i czatów internetowych (www.czateria.interia.pl),
 • poradnictwo psychologiczne, medyczne, prawne i socjalne za pośrednictwem poczty elektronicznej
  ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ),
 • prowadzenie internetowej grupy wsparcia (forum),
 • działania promocyjne.

 

Zadanie realizowane w terminie 6 marca - 31 grudnia 2013 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 60 000,00 zł. Umowa PS/B/VI/1/6/74/2013.

 

"Nie daj się uśpić" - program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych w tym alkoholu wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami oraz kobiet mających seks z kobietami na terenie Warszawy

W ramach projektu prowadzone były działania edukacyjno - profilaktyczne w miejscach spotkań osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans) w Warszawie. Podczas dyżuru udzielano porad dotyczących ograniczania ryzyka związanego ze spożywaniem alkoholu, narkotyków oraz podejmowania zachowań seksualnych, oferowano bezpłatne prezerwatywy, lubrykanty oraz 'drink testy' (testy umożliwiające wykrycie w napoju tzw. pigułki gwałtu), przekazywano materiały edukacyjne, a także wskazywano ofertę pomocową na terenie Warszawy. Porady bęyły udzielane przez psycholożki_gów, pedagożki_ów oraz pracownice_ków socjalnych posiadających doświadczenie w pracy profilaktycznej w społeczności LGBT.

Zadanie realizowane w okresie 2 stycznia – 31 grudnia 2013 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 55 960,00 zł (umowa 73) oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10 000 zł  (umowa 92).

 

“Beyond Borders” („Przekraczając granice”) - projekt Grundtvig (kontynuacja)

Celem projektu “Beyond Borders” (pol. „Przekraczając granice”) był rozwój edukacji ludzi dorosłych, który prowadził do zapobiegania wykluczeniu społecznemu lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transpłciowych i transgenderowych (LGBT) o różnym pochodzeniu etnicznym, kulturowym (z uwzględnieniem migrantów i migrantek) oraz umożliwienie wymiany wiedzy, pomiędzy aktywistkami/aktywistami działającymi na rzecz społeczności LGBT a organizacjami wspierającymi imigrantów/imigrantek, w kwestii rasizmu, homofobii, transfobii, dyskryminacji krzyżowej oraz wykluczenia społecznego.

Projekt współtworzyło sześć organizacji europejskich, współpracujących ze sobą w celu wzmocnienia swojego potencjału w zakresie budowy sieci łączącej różne grupy społecznie wykluczone. Działania projektu zostały udokumentowane na stronie beyondbordersproject.blogspot.com.

grundtvig logoProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, będzie wdrażany w terminie 1 września 2011 r. – 30 sierpnia 2013 r. Umowa nr 2011-1-DE2-GRU06-07807 2, dotacja 18 000,00 euro.


"Beyond Borders - Health education in metropolitan tourism of men having sex with men in Europe" (Ponad Granicami – edukacja zdrowotna w turystyce miejskiej mężczyzn utrzymujących stosunki seksualne z mężczyznami w Europie)

Projekt miał na celu wymianę ‘dobrych praktyk’ i informacji w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS i STI’s (infekcji przenoszonych drogą płciową).
Realizacja projektu polegała na organizacji czterech spotkań - seminariów w miastach uczestniczących w projekcie (Berlin, Londyn, Warszawa) umożliwiających wymianę doświadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej wśród MSM - zarówno w kontekście hiv/aids i sti's, ale także innych zagrożeń zdrowotnych (np. nikotynizm, uzależnienia, problemy psychiczne).

Zadanie było realizowane we współpracy z organizacjami partnerskimi Terrence Higgins Trust z Londynu i Schwulenberatung z Berlina.

grundtvig logoProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Grundtvig", będzie wdrażany w terminie 1 sierpnia 2012 r. - 30 lipca 2014 r.. Umowa nr 2012-1-DE2-GRU06-11435 2, dotacja 16 000,00 Euro.

 

2012 rok

Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją (w szczególności prawnego i psychologicznego)

Projekt jest skierowany do osób dorosłych zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy zagrozonych dyskryminacją ze względu na swoją tożsamość lub orientację seksualną oraz osób jej doświadczających - osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, poszukujących możliwości uzyskania kompleksowego poradnictwa ukierunkowanego na rozwiązanie doświadczanych trudności.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania informacyjno - promocyjne dotyczące oferowanego poradnictwa, przeprowadzenie dostępnego przez 5 dni w tygodniu, przez 6 godzin dziennie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, seksuologicznego, socjalnego oraz w zakresie uzależnień i towarzyszącego im poradnictwa kryzysowego połączonego z wypracowaniem indywidualmych planów działań. Łącznie w ramach projektu przewidziane jest udzielenie 498 porad.

logo um roznorodnaZadanie realizowane w okresie 7 sierpnia - 31 grudnia 2012 r. Projekt współfinansuje w kwocie 40 000,00 zł przez m. st. Warszawa (umowa CK-WOP-AOB/B/X/3/3/311/71/2012/NGO).

 

Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy

Projekt jest skierowany do studentek/ studentów oraz absolwentek i absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych podjęciem wolontariatu w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa – grupy 20 osób. W ramach projektu przeprowadzimy kompleksowe działania, umożliwiające nabycie przez uczestniczące osoby kompetencji umożliwiających rozpoczęcie wolontariatu w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. Na projekt złożą się zarówno szkolenia ogólne, pozwalające lepiej zrozumieć specyfikę działalności organizacji jak i szkolenia specjalistyczne, dotyczące wybranych przez uczestniczące osoby obszarów specjalizacji (ścieżek): pomocowej, antydyskryminacyjnej oraz organizacyjno – prawnej, a także tutoring, tj. indywidualna opieka, wspierająca nabywanie kompetencji i umiejętności w trakcie wykonywania pracy na rzecz Stowarzyszenia przez wolontariuszki i wolontariuszy.

logo um kolorZadanie realizowane w okresie 1 sierpnia - 31 grudnia 2012 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 19 120,00 zł (umowa CK-WOP-OSM/B/X/3/3/296/68/2012/NGO).

 

Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym, poradnictwem w zakresie bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz obsługa forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin.

Projekt stanowi kontynuację działań w ramach poradni internetowych www.bezpytan.pl oraz www.bezpiecznie.org.pl. W 2012 roku przeprowadzimy następujące działania:

 • kontynuacja działania platform edukacyjno-komunikacyjnych www.bezpytan.pl i www.bezpiecznie.org.pl,
 • prowadzenie profesjonalnego poradnictwa dot. używania środków psychoaktywnych, uzależnień i profilaktyki hiv/aids za pośrednictwem GG/Skype i czatów,
 • poradnictwo psychologiczne, medyczne, prawne i socjalne za pośrednictwem maila,
 • prowadzenie internetowej grupy wsparcia (forum),
 • działania promocyjne.

logo um kolorZadanie realizowane w terminie 1 lutego – 31 grudnia 2012 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 100 000,00 zł. Umowa PS/B/VI/1/6/57/2012.

 

"Nie daj się uśpić" - program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych w tym alkoholu wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami oraz kobiet mających seks z kobietami na terenie Warszawy

W ramach projektu prowadzimy w klubach LGBT na terenie Warszawy działań profilaktycznych metodą partyworkingu połączonych z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych, prezerwatyw, lubrykantów oraz drink testów wykrywających ketaminę i GHB w napojach. Ponadto będziemy świadczyć stacjonarne konsultacje indywidualne w obszarze ryzyka związanego z przyjmowaniem środków psychoaktywnych, które stanowią doskonałe uzupełnienie działań środowiskowych.

logo um kolorZadanie będzie realizowane w okresie 2 stycznia – 31 grudnia 2012 r. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa w kwocie 50 000,00 zł (umowa PS/B/VI/1/6/56/2012) oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 15 000 zł  (umowa 17/P/12)

 

Realizacja programu informacyjno – edukacyjnego z zakresu problematyki uzależnień, przemocy i HIV/AIDS skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące bezpieczniejszych zachowań seksualnych z elementami edukacji seksualnej w pięciu gimnazjach na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

logo ursynowProjekt będzie realizowany w okresie od 27 lutego do 31 grudnia 2012 r, współfinuje Dzielnica Usynów m. st. Warszawy w kwocie 24 000,00 zł - umowa URN-XII-SZ-B/VI/1/6-3-18/2012

 

Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin/mieszkańców Dzielnicy Śródmieście zagrożonych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie. Działania w obszarze profilaktyki oraz ograniczenia skutków uzależnień lub/i ochrony przed przemocą w rodzinie

Projekt będzie realizowany w okresie 22 marca – 30 listopada 2012 r., złożą się na niego realizowane raz w tygodniu, następujące działania:

 • prowadzenie poradnictwa socjalnego,
 • prowadzenie poradnictwa prawnego,
 • poradnictwo w formie grupy wsparcia.

dzielnica srodmiescielogo srodmiescieProjekt współfinansuje Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy w kwocie 30 010,00 zł - umowa ŚRÓ/WSZ/B/VI/1/6/240/ 2012/516/439.

 

Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu

Projekt trzyletni (grudzień 2009 - listopad 2012) zakłada w 2012 roku realizację następujących działań:

 • prowadzenie grupy wsparcia – rozwojowej,
 • prowadzenie grupy warsztatowo – treningowej,
 • prowadzenie grupy wsparcia oraz konsultacji psychologicznych - w tym konsultacji dla osób niedosłyszących i głuchych.

finansowanie z syrenka biale tloZadanie będzie realizowane w terminie 1 stycznia – 30 listopada 2012 r. Projekt finansuje m. st. Warszawa w kwocie 85 666,00 zł - umowa nr PS/B/VI/1/6/533/2009-2012.

 

“Beyond Borders” („Przekraczając granice”) - projekt Grundtvig (kontynuacja)

Celem projektu “Beyond Borders” (pol. „Przekraczając granice”) jest rozwój edukacji ludzi dorosłych, który będzie prowadził do zapobiegania wykluczeniu społecznemu lesbijek, gejów, osób bi oraz transseksualnych i transgenderowych (LGBT) o różnym pochodzeniu etnicznym, kulturowym (z uwzględnieniem migrantów i migrantek) oraz umożliwienie wymiany wiedzy, pomiędzy aktywistkami/aktywistami działającymi na rzecz społeczności LGBT a organizacjami wspierającymi imigrantów/imigrantek, w kwestii rasizmu, homofobii, transfobii, dyskryminacji krzyżowej oraz wykluczenia społecznego.

Projekt współtworzy sześć organizacji europejskich, które współpracują ze sobą w celu wzmocnienia swojego potencjału w zakresie budowy sieci łączącej różne grupy społecznie wykluczone. Działania projektu są dokumentowane na stronie beyondbordersproject.blogspot.com.

grundtvig logoProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, będzie wdrażany w terminie 1 września 2011 r. – 30 sierpnia 2013 r. Umowa nr 2011-1-DE2-GRU06-07807 2, dotacja 18 000,00 euro.


"Beyond Borders - Health education in metropolitan tourism of men having sex with men in Europe" (Ponad Granicami – edukacja zdrowotna w turystyce miejskiej mężczyzn utrzymujących stosunki seksualne z mężczyznami w Europie)

Projekt ma na celu wymianę ‘dobrych praktyk’ i informacji w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS i STI’s (infekcji przenoszonych drogą płciową).
Realizacja projektu polega na organizacji czterech spotkań - seminariów w miastach uczestniczących w projekcie (Berlin, Londyn, Warszawa) umożliwiających wymianę doświadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej wśród MSM - zarówno w kontekście hiv/aids i sti's, ale także innych zagrożeń zdrowotnych (np. nikotynizm, uzależnienia, problemy psychiczne).

Zadanie jest realizowane we współpracy z organizacjami partnerskimi Terrence Higgins Trust z Londynu i Schwulenberatung z Berlina.

grundtvig logoProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Grundtvig", będzie wdrażany w terminie 1 sierpnia 2012 r. - 30 lipca 2014 r.. Umowa nr 2012-1-DE2-GRU06-11435 2, dotacja 16 000,00 Euro.

 

2011 rok

Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu

Projekt trzyletni (grudzień 2009 - listopad 2012) zakładał realizację w 2011 roku następujących działań:

 • prowadzenie grupy wsparcia - rozwojowej,
 • prowadzenie grupy warsztatowo-treningowej,
 • prowadzenie konsultacji psychologicznych - w tym konsultacji dla osób niedosłyszących i głuchych.

Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy wynosiła w 2011 roku 95 000,00 zł - umowa nr PS/B/VI/1/6/533/2009-2012.

 

Monitoring indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną - kontynuacja

Projekt realizowany był w okresie 1 sierpnia 2010 – 31 sierpnia 2011 r. (projekt przedłużony do 15 listopada 2011 r.). Dzięki wsparciu Fundacji Stefana Batorego (projekt 20417) w 2011 r. zrealizowano następujące działania:

 • zebranie indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną poprzez stronę internetową,
 • przygotowanie i opracowanie wyników badań i rekomendacje dla instytucji publicznych z nich wynikających,
 • zorganizowanie seminarium, podczas którego zawiązana została grupa robocza, składająca się z osób reprezentujących organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, która zajmowała się będzie systemowym przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Dotacja wynosiła 80 000,00 zł.

 

Projekt "Studencki klub spotkań"

Projekt "Studencki Klub Spotkań" był realizowany w okresie 18 marca – 30 listopada 2011 r. i składał się z następujących działań:

 • przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy i wolontariuszek Lambdy Warszawa z zakresu zagrożenia uzależnieniami,
 • druk informatora akademickiego,
 • zakup prasy/książek do stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Dotacja z Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy wynosiła 20 000,00 zł. Umowa nr ŚRÓ/WSZ/B/VI/1/6/182/2011/585/548.

 

Poradnia internetowa "bezpytan.pl"

Projekt, o pełnej nazwie "Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym oraz obsługą forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin" jest przedłużeniem prac z 2010 roku. Zakładał on realizację w okresie styczeń - grudzień 2011 roku następujących działań: 

 • kontynuację działania platformy edukacyjno-komunikacyjnej www.bezpytan.pl,
 • prowadzenie profesjonalnego poradnictwa dot. używania środków psychoaktywnych i uzależnień za pośrednictwem GG/Skype i czatów,
 • poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne za pośrednictwem maila,
 • prowadzenie internetowej grupy wsparcia,
 • działania promocyjne.

Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy wyniosła w 2011 roku 100 000,00 zł - umowa nr PS/B/VI/1/6/22/2011.

 

Działania informacyjno - edukacyjne i pomocowe skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, przebywających w klubach/pubach/dyskotekach.

Zadanie realizowane było w okresie 9 lutego – 31 grudnia 2011 r. - dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy: 59 815,00 zł.

Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków

„Nie daj się uśpić” – program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie Warszawy. Zadanie realizowane było w okresie 3 stycznia – 31 grudnia 2011 r. - dotacja z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 20 000,00 zł

 

Obydwa powyższe projekty umożliwiły nam prowadzenie w klubach LGBT na terenie m. st. Warszawa działań profilaktycznych metodą partyworkingu połączonych z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych, prezerwatyw, lubrykantów oraz drink testów wykrywających ketaminę i GHB w napojach. Dodatkowo dzięki projektowi dofinansowanemu przez m. st. Warszawa możliwe było prowadzenie stacjonarnych konsultacji indywidualnych w obszarze ryzyka związanego z przyjmowaniem środków psychoaktywnych.

 

“Beyond Borders” („Przekraczając granice”) - projekt Grundtvig (kontynuacja)

Celem projektu “Beyond Borders” (pol. „Przekraczając granice”) jest rozwój edukacji ludzi dorosłych, który będzie prowadził do zapobiegania wykluczeniu społecznemu lesbijek, gejów, osób bi oraz transseksualnych i transgenderowych (LGBT) o różnym pochodzeniu etnicznym, kulturowym (z uwzględnieniem migrantów i migrantek) oraz umożliwienie wymiany wiedzy, pomiędzy aktywistkami/aktywistami działającymi na rzecz społeczności LGBT a organizacjami wspierającymi imigrantów/imigrantek, w kwestii rasizmu, homofobii, transfobii, dyskryminacji krzyżowej oraz wykluczenia społecznego.

Projekt współtworzy sześć organizacji europejskich, które współpracują ze sobą w celu wzmocnienia swojego potencjału w zakresie budowy sieci łączącej różne grupy społecznie wykluczone. Działania projektu są dokumentowane na stronie beyondbordersproject.blogspot.com.

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, będzie wdrażany w terminie 1 września 2011 r. – 30 sierpnia 2013 r. Umowa nr 2011-1-DE2-GRU06-07807 2, dotacja 18 000,00 euro.

 

Poradnia internetowa bezpiecznie.org.pl

Projekt, o pełnej nazwie "Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się poradnictwem w zakresie profilaktyki HIV oraz bezpieczniejszych zachowań seksualnych" - to przedłużenie naszych działań z 2010 roku. Projekt zakładał realizację w okresie 22 lutego – 31 grudnia 2011 r. następujących działań: 

 • dalsze funkcjonowanie poradni internetowej bezpiecznie.org.pl oraz portalu społecznościowego pozytywnie.org.pl,
 • prowadzenie profesjonalnego internetowego poradnictwa, udzielanie konsultacji, prowadzenie forum internetowego poświęconego HIV/AIDS,
 • promocję projektu.

Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy wynosiła 50 000,00 zł.

 

2010 rok

Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu

Projekt trzyletni (grudzień 2009 - listopad 2012) zakładał realizację w 2010 roku następujących działań:

 • prowadzenie grupy wsparcia - rozwojowej,
 • prowadzenie grupy warsztatowo-treningowej,
 • prowadzenie konsultacji psychologicznych - w tym konsultacji dla osób niedosłyszących i głuchych,
 • wydanie plakatu i dodruk ulotki projektu.

Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy wyniosła w 2010 roku 97 000,00 zł - umowa nr PS/B/VI/1/6/533/2009-2012

 

Poradnia internetowa bezpytan.pl

Projekt, o pełnej nazwie "Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym oraz obsługą forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin" był przedłużeniem działań z 2009 roku. Zakładał on realizację w okresie 5 lutego – 31 grudnia 2010 r. następujących działań: 

 • kontynuację działania poradni internetowej i platformy edukacyjno-komunikacyjnej www.bezpytan.pl,
 • prowadzenie profesjonalnego internetowego poradnictwa, udzielanie konsultacji i prowadzenie internetowej grupy wsparcia,
 • promocję projektu.

Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy wyniosła 60 000,00 zł. Umowa nr PS/B/VI/1/6/39/2010.

 

Poradnia internetowa bezpiecznie.org.pl 

Projekt, o pełnej nazwie "Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się poradnictwem w zakresie profilaktyki HIV oraz bezpieczniejszych zachowań seksualnych" stanowił przedłużenie działań prowadzonych w 2009 roku. Projekt zakładał realizację w okresie 22 lutego – 31 grudnia 2010 r. następujących działań:

 • dalsze funkcjonowanie poradni internetowej bezpiecznie.org.pl oraz portalu społecznościowego pozytywnie.org.pl,
 • prowadzenie profesjonalnego internetowego poradnictwa, udzielanie konsultacji, prowadzenie forum internetowego poświęconego HIV/AIDS,
 • promocję projektu.

Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy wyniosła 60 000,00 zł. Umowa nr PS/B/VI/1/4/45/2010.

 

Projekt "Studencki klub spotkań"

Projekt "Studencki Klub Spotkań" realizowany był w okresie 15 kwietnia – 30 listopada 2010 r. i składał się z następujących działań:

 • przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy i wolontariuszek Lambdy Warszawa z zakresu zagrożenia uzależnieniami,
 • druk plakatów grupy studenckiej,
 • zakup prasy do stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Dotacja z Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy wyniosła 20 000,00 zł. Umowa nr ŚRÓ/WSZ/B/VI/1/6/225/2010/710.

  

"Queer Warsaw"

 Projekt "QueerWarsaw" realizowany był od 29 kwietnia do 1 sierpnia 2010 r. i składał się z następujących działań:

 • przetłumaczenie i wydanie angielskiej wersji książki „HomoWarszawa – przewodnik kulturalno-historyczny”,
 • przeprowadzenie spacerów po Warszawie, śladami gejów i lesbijek.

Dotacja z Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy wynosiła 15 600,00 zł. Umowa nr KU/B/VII/1/1/118/10.

 

Projekt "Nie daj się uśpić"

Projekt, o pełnej nazwie "Nie daj się uśpić - program ograniczenia ryzyka szkód zdrowotnych wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie Warszawy" zakładał realizację w okresie 4 stycznia – 31 grudnia 2010 r. działań środowiskowych w warszawskich klubach LGBT. 

Dotacja z Krajowego Biura d/s Przeciwdziałania Narkomanii wyniosła 15 000,00 zł - umowa nr 65/P/10.

Działania informacyjno - edukacyjne w klubach LGBT

Projekt, o pełnej nazwie "Działania informacyjno - edukacyjne i pomocowe skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, przebywających w klubach, pubach i dyskotekach" był realizowany w okresie 8 lipca – 31 grudnia 2010 r. Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy wynosiła 60 000,00 zł. Umowa nr PS/B/VI/1/6/187/2010.

 

Powyższe projekty umożliwiły zrealizowanie następujących działań:

 • działania informacyjno-edukacyjne w klubach (dyżury partyworkerskie; rozdawanie prezerwatyw, lubrykantów, testów na obecność 'pigułki gwałtu'),
 • działania stacjonarne - konsultacje indywidualne i warsztaty edukacyjne w siedzibie organizacji,
 • wydanie ulotek projektu.

 

Monitoring indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną 

Projekt realizowany był w okresie 1 sierpnia 2010 – 31 sierpnia 2011 r. (projekt przedłużony do 15 listopada 2011 r.). Dzięki wsparciu Fundacji Stefana Batorego (projekt 20417) w 2011 r. zrealizowaliśmy następujące działania:

 • przygotowanie strony internetowej, zbierającej indywidualne przypadki dyskryminacji ze względu na orientację seksualną www.zglaszamproblem.pl,
 • przygotowanie opracowania wyników badań i rekomendacji dla instytucji publicznych z nich wynikających.

Dotacja wynosiła 80 000,00 zł.

 

2009 rok

Antywirus - doradztwo internetowe

Projekt o pełnej nazwie "Antywirus - doradztwo internetowe dotyczące profilaktyki hiv/aids w populacji o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań", realizowany był w okresie 15 stycznia - 15 grudnia 2009 r. Obejmował on dyżury naszych pracowników na czatach internetowych i świadczenie w ich trakcie poradnictwa związanego z profilaktyką hiv/aids.

Dotacja z Krajowego Centrum ds. AIDS wynosiła 7 800,00 zł. Umowa nr 22/282/09.

 

Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu

Projekt zakładał realizację w okresie 20 lutego – 31 grudnia 2009 r. następujących działań:

 • prowadzenie grupy wsparcia – rozwojowej,
 • prowadzenie konsultacji psychologicznych - w tym konsultacji dla osób niedosłyszących i głuchych,
 • wydanie ulotki projektu.

Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy wynosiła łącznie 56 710,00 zł, w tym 55 110,00 zł - umowa nr PS/B/VI/1/6/64/2009 oraz 1 600,00 zł - umowa nr PS/B/VI/1/6/533/2009-2012.

 

Działania informacyjno - edukacyjne w klubach LGBT

Projekt, o pełnej nazwie "Działania informacyjno - edukacyjne i pomocowe skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, przebywających w klubach, pubach i dyskotekach" zakładał realizację w okresie 25 lutego – 31 grudnia 2009 r. następujących działań:

 • działania informacyjno-edukacyjne w klubach (dyżury partyworkerskie; rozdawanie prezerwatyw, lubrykantów, testów na obecność 'pigułki gwałtu'),
 • działania stacjonarne - konsultacje indywidualne i warsztaty edukacyjne w siedzibie Lambdy,
 • wydanie ulotek projektu.

 Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy wynosiła 100 000,00 zł. Umowa nr PS/B/VI/1/6/43/2009.

 

Poradnia internetowa bezpytan.pl 

Projekt, o pełnej nazwie "Utworzenie i prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym oraz obsługą forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin" zakładał realizację w okresie 2 marca – 31 grudnia 2009 r. następujących działań:

 • stworzenie poradni internetowej i platformy edukacyjno-komunikacyjnej www.bezpytan.pl,
 • prowadzenie profesjonalnego internetowego poradnictwa, udzielanie konsultacji i prowadzenie internetowej grupy wsparcia,
 • promocja projektu.

Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy wynosiła 100 000,00 zł. Umowa nr PS/B/VI/1/6/62/2009.

 

Poradnia internetowa bezpiecznie.org.pl 

Projekt, o pełnej nazwie "Utworzenie i prowadzenie poradni internetowej zajmującej się poradnictwem w zakresie profilaktyki HIV oraz bezpieczniejszych zachowań seksualnych" zakładał realizację w okresie 7 sierpnia – 31 grudnia 2009 r. następujących działań:

 • utworzenie poradni internetowej bezpiecznie.org.pl oraz portalu społecznościowego pozytywnie.org.pl,
 • prowadzenie profesjonalnego internetowego poradnictwa, udzielanie konsultacji, prowadzenie forum internetowego poświęconego hiv/aids,
 • przeprowadzenie promocji projektu.

Dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy wynosiła 75 000,00 zł. Umowa nr B/VI/1/4/300/2009.

 

Projekt "Studencki klub spotkań"

Projekt, o pełnej nazwie "Studencki Klub Spotkań" realizowany był w okresie 20 listopada – 10 grudnia 2009 r. i składał się z następujących działań:

 • przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy i wolontariuszek Lambdy Warszawa z zakresu zagrożenia uzależnieniami,
 • druk ulotek i naklejek grupy studenckiej.

Dotacja z Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy wynosiła 8 500,00 zł. Umowa nr ŚRÓ/WSZ/B/VI/1/6/447/1959/2009.

 

Projekt "Przeciwdziałaj dyskryminacji - to nie jest trudne"

Projekt "Przeciwdziałaj dyskryminacji - to nie jest trudne!" realizowany był w listopadzie i grudniu 2009 roku. W jego ramach wykonane zostały następujące działania:

 • wydanie podręcznika "Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne",
 • wysyłka podręcznika do 2500 gmin w Polsce,
 • wydanie plaktów-posterów dotyczących problematyki dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, wyznanie i niepełnosprawność,
 • utworzenie strony internetowej projektu - www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl.

Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynosiła 54 348,00 zł. Umowa nr Nr 12/2009 K.2115 .

 

2008 rok

Akademia przeciwdziałania dyskryminacji 

W ramach projektu "Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnych na rzecz różnorodności i równości w społecznościach lokalnych – szkolenie trenerów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom i dyskryminacji" przeprowadzone zostały cztery tury szkoleń, które odbyły się w dniach 17 - 21 marca (2 grupy, łącznie 40 osób) oraz 25 - 29 marca 2008 r. (2 grupy, łącznie 40 osób) w ośrodku szkoleniowym w Miedzeszynie.

Celem szkoleń było dostarczenie uczestniczkom i uczestnikom wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu:

 • wiedzy na temat mechanizmów powstawania wykluczenia i dyskryminacji,
 • sposobu przygotowania i przeprowadzenia zajęć/ warsztatów, dotyczących promowania różnorodności i równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
 • ćwiczenia przeprowadzenia skutecznych metod pracy warsztatowej, dotyczącej promowania równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji,
 • refleksji nad przyczynami powstawania nierówności i wykluczeń i sposobu przeciwdziałania im,
 • zmotywowania do opracowania projektów dotyczących promowania równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji, przewidzianych do realizacji w społecznościach lokalnych,
 • podstawowej wiedzy na temat zarządzania projektami, dotyczącymi promowania równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji oraz pozyskiwania funduszy na ich realizację.

Okres realizacji: 1 marca 2007 roku - 31 marca 2008 roku. Dotacja od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 80 990,00 zł. Umowa DKR/DEF-V-24/2007.

 

Szkolenia streetworkerskie 

W ramach projektu „Streetwork w grupie MSM i WSW – szkolenie dla streetworkerów” przeprowadzone zostały w dniach 11 - 14 kwietnia 2008 r. szkolenia, które zawierały podstawową wiedzę o dwóch obszarach, koniecznych do skutecznego prowadzenia pracy metodą outreachworkingu: podstawowych zagadnień związanych z HIV/AIDS oraz pracy metodą outrechworkingu.

W szkoleniach uczestniczyło 17 osób z Warszawy, Gdańska, Krakowa i Białegostoku, reprezentujące organizacje pozarządowe zajmujące się profilaktyką HIV/AIDS.

Dotacja od Krajowego Centrum ds. AIDS (umowa nr 15/282/08 KOD: C/szkol./08) w kwocie 6 000,00 zł. Okres realizacji: 1 lutego - 31 maja 2008 r.

 

Program pomocy prawnej i psychologicznej 

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

 • cotygodniowe dyżury psychologiczne,
 • comiesięczne dyżury prawnicze,
 • szkolenia dla pracowników pomocowych Lambdy,
 • uaktualnienie lambdowego "Poradnika prawnego",
 • wydanie "Przewodnika dla Telefonistów Telefonu Zaufania".

Program realizowany był w okresie 18 lutego - 31 grudnia 2008 r. Dotacja przyznana przez Urząd m. st. Warszawy wyniosła 20 000,00 zł. Umowa PS/B/VI/3/1/132/2008.

 

Program profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu 

W ramach projekt zrealizowano następujące zadania:

 • cotygodniowe dyżury psychologiczne/wczesnej interwencji,
 • comiesięczne dyżury terapeuty uzależnień,
 • grupa wsparcia - rozwojowa (od marca do czerwca i od października do grudnia),

Projekt był realizowany w okresie 21 lutego - 31 grudnia 2008 r. Dotacja z Urzędu m. st. Warszawy wyniosła 20 000,00 zł. Umowa PS/B/VI/1/6/115/2008.

 

Działania informacyjno - edukacyjne prowadzone w klubach LGBTQ

W okresie 1 lipca -  31 grudnia 2008 zrealizowano projekt „Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych, przebywających w klubach/pubach/dyskotekach"

Na projekt złożyły się następujące działania:

 • działania środowiskowe (dyżury partyworkerskie w klubach LGBT),
 • zakup prezerwatyw i lubrykantów, rozdawancyh w klubach,
 • zakup testów na obecność substancji GHB (tzw "pigułki gwałtu"), rozdawanych w klubach.

Wysokość dotacji z Urzędu m. st. Warszawy wyniosła 74 477,00 zł. Umowa nr PS/B/VI/1/5/359/2008.

 

"Bezpieczniejsze związki" 

Projekt "Bezpieczniejsze Związki' - program profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową (STD) prowadzony w środowisku osób homoseksualnych." składał się z  następujących działań:

 • działania street-/partyworkerskie,
 • poradnia zdrowia seksualnego,
 • poradnictwo przez internet,
 • warsztaty i szkolenia dla pracowników projektu,
 • warsztaty dla środowisk LGBT,
 • zakup prezerwatyw, prezerwatyw dla kobiet, lubrykantów i chusteczek intymnych rozdawanych w klubach i w siedzibie Lambdy Warszawa.

Projekt był realizowany w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2008 r. Dotację przyznano w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 132 553,00 zł. Umowa nr 183, FIO 0 194.

 

"Żywa biblioteka" 

W ramach dotacji z Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie zrealizowano projekt "Żywa Biblioteka - Porozmawiajmy o Różnorodności". W jego ramach przeprowadzono  

 • odsłonę "Żywej Biblioteki" w Opolu,
 • odsłonę "Żywej Biblioteki" w Rzeszowie,
 • warsztaty "Jak rozmawiać z uczniami i uczennicami o dyskryminacji",
 • warsztaty "Jak organizować projekty typu 'Żywa Biblioteka'",
 • wydaliśmy "Podręcznik Dobrych Praktyk" , dotyczący organizowania "Żywych Bibliotek",
 • w Lambdzie Warszawa powstało Centrum Informacji o Żywych Bibliotekach,
 • powstała strona internetowa www.zywabiblioteka.org.pl.

Powyższe działania zostały dofinansowane kwotą 36 487,00 zł przez Ambasadę Niderlandów w Warszawie. Umowa 17321 PL/PKP Post-Matra/2008/02.

 

Projekt "50+" 

W ramach projektu przeprowadzono spotkania osób 50+, wydrukowano plakaty i ulotki grupy, przeprowadzono wspólne wyjścia do kin, teatrów i na wystawy.

Projekt, realizowany w okresie październik 2008 r. – styczeń 2009 r. został dofinansowany kwotą 2 813,63 zł przez holenderską organizację COC Haga.

  

"Studencki klub spotkań"

Projekt, wpisujący się w dzielnicowy program "Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych" dla Dzielnicy Środmieście m. st. Warszawy przygotowała program działania na 2009 rok, zostały wydrukowane jej plakaty i ulotki, a liderki_rzy przeszły_li szkolenia psychologiczne.

Projekt realizowany był w okresie 15 - 31 grudnia 2008 r. dzięki dotacji w kwocie 4 000,00 zł przyznanej przez Dzielnicę Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy. Umowa ŚRÓ/WSZ/B/VI/1/6/228/1390/2008.

 

2007 rok

Global Village

Global Village stanowiła główne polskie wydarzenie w ramach Europejskiego Tygodnia Antyhomofobicznego – części Kampanii Rady Europy „Każdy Inny – Wszyscy Równi” (All Different - All Equal”). W ramach projektu 3 marca 2007 roku stanął na Placu Konstytucji namiot „Globalnej Wioski”, gdzie przez cały dzień odbywały się równościowe wydarzenia – koncerty, wystawy, dyskusje. Zostały wystawione stoiska polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, a całą imprezę swą obecnością uświetnił Michael Raphael – Dyrektor Kampanii.

Projekt został dofinansowany przez European Youth Foundation (agenda Rady Europy) kwotą 26 543,72 zł (Umowa 3870.1.D.2007/CVC/80P/C) oraz przez Ambasadę Królestwa Niderlandów kwotą 15 900,00 zł (Umowa MATRA KAP Project PL/MATRAKAP/2007/02, Activity No 15612).

 

Projekt profilaktyki i edukacji hiv/aids

W ramach projektu przeprowadzono: 

 • dyżury streetworkerskie (wyjścia do klubów gejowskich, saun i w inne miejsca, gdzie spotykają się mężczyźni z grupy MSM – mężczyzn, uprawiających seks z mężczyznami),
 • konsultacje i poradnictwo stacjonarnego (w siedzibie Lambdy Warszawa),
 • poradnictwo przez internet,
 • zakupiono materiały rozdawane podczas dyżurów streetworkerskich i stacjonarnych (chusteczki do higieny intymnej, prezerwatywy, lubrykanty) oraz artykuły spożywcze (kawa, cukier, mleko, zupki, czekolada) dla beneficjentów poradnictwa stacjonarnego,
 • wydano naklejki ostrzegawcze, przekazane właścicielom saun gejowskich.

Działania zrealizowano w terminie 12 lutego – 31 grudnia 2007 r. Projekt zrealizowano w ramach dotacji w wysokości 60 000,00 zł przyznanej przez Urząd m. st. Warszawy. Umowa PS001/B/146/2007/692.

 

Kampania informacyjna skierowana do MSM

Projekt był realizowany na terenie trzech województw: małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego, oraz na terenie całego kraju za pośrednictwem strony internetowej „Sezon na gumy” www.sezonnagumy.pl

W ramach tego projektu (realizowanego razem z KPH) stworzono stronę internetową, wydano specjalne ulotki, plakaty i naklejki dystrybuowane na terenie całego kraju. W województwach, których dotyczyła umowa przeprowadzono szkolenia na temat profilaktyki hiv/aids. Zakupiono również prezerwatywy, rozdawane beneficjentom projektu.

Projekt zrealizowano w terminie 1 kwietnia – 31 sierpnia 2007 r. dzięki dotacji Krajowego Centrum ds. AIDS. Łączna kwota dotacji wyniosła 14 940,00 zł (Umowa nr 49/282/07 – województwo małopolskie – 2 830,00 zł; Umowa nr 50/282/07 – województwo warmińsko-mazurskie – 2 660,00 zł; Umowa nr 51/282/07 – województwo mazowieckie – 9 450,00 zł).

 

Klub abstynenta

Od czerwca do grudnia 2007 r. funkcjonował przy Lambdzie Warszawa „Klub Abstynenta” – miejsce, gdzie wszystkie osoby (oraz ich bliskie_cy) zagrożone problemem alkoholowym mogły spędzić czas, wypić gorące napoje, wspólnie gotować, czytać, oglądać filmy. Klub funkcjonował sześć razy w tygodniu – od poniedziałku do soboty. Był odwiedzany około 1000 razy!

Prócz codziennej działalności klubowej projekt dotyczył:

 • uruchomienia grupy rozwojowej – wsparcia,
 • przeprowadzenia konsultacji terapeuty uzależnień i psychologów klinicznych,
 • przeprowadzenia superwizji projektu,
 • prenumeraty prasy codziennej i tygodników na potrzeby uczestników Klubu,
 • wydania ulotek i plakatu projektu.

Projekt zrealizowany w okresie 11 czerwca – 31 grudnia 2007  r. został dofinansowany przez Urząd m. st. Warszawy kwotą 30 940,00 zł. Umowa PS001/B/348/2007/2998.

 

Rozwój wolontariatu

W okresie od 11 października do 31 grudnia 2007 r. zrealizowano projekt „Rozwój organizacji – rozwój wolontariuszy i pracowników”. Złożyły się na niego następujące działania: 

 • wydanie ulotki „Wolontariat. Czy to dla mnie?”,
 • wydanie publikacji „Rozpoczynam wolontariat”,
 • zorganizowanie „Dni Otwartych” – spotkań z wolontariuszami,
 • uruchomienie serwisu dotyczącego wolontariatu na stronie internetowej Lambdy Warszawa,
 • stworzenie bazy wolontariuszy i współpracujących z nami organizacjami,
 • przeprowadzenie szkoleń „Zarządzanie projektem”,
 • zakup stoiska informacyjnego.

Projekt został sfinansowany w ramach programu FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymana dotacja wyniosła 12 580,00 zł. Umowa nr 680 FIO 1 407).

 

Program pomocy prawnej i psychologicznej

W okresie 22 października – 31 grudnia 2007 r. zrealizowane zostały następujące działania: 

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo prawne,
 • superwizje projektu,
 • wydanie ulotki i plakatu informacyjnego,
 • zakup foteli do pokoju porad psychologicznych.

Projekt był realizowany w ramach dotacji w kwocie 5 000,00 zł od Urzędu m. st. Warszawy. Umowa nr 461/2007/5547/CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/86/17/2013/NGO.

 

 

 

 

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się