JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

należymy

Aby móc w większym stopniu realizować naszą misję i cele, należymy do formalnych i nieformalnych porozumień i zrzeszeń organizacji. Są to zarówno organizacje sieciowe, dbające o standardy pracy i lobbowanie w zakresie zmian prawnych i organizacyjnych w obszarach związanych z działalnością Lambdy Warszawa, jak i porozumienia, które zakładają wspólne inicjowanie i realizację działań programowych, odnoszących się do naszych celów.

Poniżej przedstawiamy informację o organizacjach i porozumieniach do których należymy:

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA działa od 2001 roku, jest dobrowolnym porozumieniem kilkudziesięciu autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem działania Federacji jest wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego, dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową, tworzenie lobby i reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego, animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej oraz promowanie nowatorskich rozwiązań w sferze pomocy społecznej, tworzenie zasad i modeli działania i standardów ich realizacji. Więcej informacji o działalności Federacji: www.mazowia.org.pl.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania (KDS) jest gremium inicjatywno - doradczym, tworzonym przez zainteresowane NGO oraz m.st. Warszawę, jest podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w zakresie równego traktowania na terenie miasta. Do zadań komisji należy m.in. reprezentowanie organizacji względem władz miasta, województwa i innych urzędów państwowych w sprawach dotyczących wspólnych inicjatyw i działań na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, religię i wyznawane poglądy, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny i majątkowy oraz wiek, inicjowanie działań i występowanie do władz miasta w sprawach dotyczących równego traktowania, monitorowanie realizacji działań m. st. Warszawy i opiniowanie aktów prawnych w zakresie równego traktowania. KDS wchodzi w skład Forum Dialogu Społecznego. Więcej informacji  www.ngo.um.warszawa.pl.

International Gay and Lesbian Youth Association (pol. Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Gejów i Lesbijek) powstało w 1984 roku jako reakcja na potrzebę współdziałania młodzieżowych i studenckich organizacji LGBTQ działających w Europie. Obszarami zainteresowania organizacji są edukacja, zdrowie, prawa człowieka oraz dialog międzykulturowy i międzyreligijny. Działania organizacji obejmują współpracę z Radą Europy i Komisją Europejską w zakresie promowania praw młodych osób LGBT oraz zwiększania ich uczestnictwa w stanowieniu polityk dotyczących równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, organizację konferencji dotyczących ważnych i aktualnych problemów młodzieży LGBT (np. media, zdrowia, edukacja) oraz inicjowanie projektów współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi, umożliwiających im wymianę doświadczeń i rozwój potencjału. Więcej informacji www.iglyo.com.

ILGA Europe

ILGA-Europe jest Regionem Europejskim International Lesbian & Gay Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek ILGA), działa na rzecz równości oraz praw człowieka osób homo-, biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) w Europie. Zrzesza ponad 200 organizacji z Europy, reprezentując ich interesy na szczeblu europejskim. ILGA-Europe podejmuje działania na rzecz budowania świata, w którym poszanowanie praw człowieka dotyczy wszystkich ludzi, a każda osoba może cieszyć się równouprawnieniem, nie doświadczając dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub formę jej uzewnętrznienia. Działania ILGA koncentrują się na walce na szczeblu europejskim o prawa osób dyskryminowanych ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub formę jej uzewnętrznienia i promowaniu prawa do równości oraz wolności od dyskryminacji poprzez wspieranie, reprezentowanie interesów, edukację i dostarczanie informacji instytucjom europejskim, mediom oraz opinii publicznej na temat sytuacji osób LGBT. Ważnym aspektem działań organizacji jest także wzmacnianie potencjału europejskich organizacji praw człowieka walczących z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Więcej informacji o ILGA-Europie można znaleźć na stronie www.ilga-europe.org.

OFOPOgólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w 2003 roku jako odpowiedź na potrzebę powołania ogólnopolskiej reprezentacji interesów trzeciego sektora. Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności III sektora. OFOP podejmuje inicjatywy w imieniu swoich Członków. Rozwój organizacji członkowskich wspierany jest poprzez działania na rzecz ich integracji i pomoc w budowaniu wizerunku. Obecnie OFOP zrzesza ponad 100 organizacji z całej Polski. Znajdują się w śród nich zarówno indywidualne organizacje jak i  federacje - pośrednio należy do OFOP ponad 400 organizacji pozarządowych. Więcej informacji  www.ofop.eu

Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich (OSOS) powstała w 2007 roku jako inicjatywa osób pracujących metodą streetworkingu. Sieć funkcjonuje jako związek organizacji skupiający stowarzyszenia (organizacje społeczne), prowadzące programy streetworkerskie. OSOS pełni funkcję platformy wsparcia merytorycznego, kooperacji, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Zadaniem OSOS jest odpowiadanie na potrzeby streetworkerek_ów, tworzenie pola do komunikacji i integracji, organizowanie warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności zawodowe oraz tworzenie bazy informacji dotyczącej pracy ulicznej. Celem organizacji jest także propagowanie i upowszechnianie streetworkingu wśród instytucji aktywnych na polu pomocy grupom marginalizowanym poprzez organizację konferencji, seminariów, kampanii społecznych i medialnych dotyczących streetworkingu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Sieci: www.osos.org.pl

Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej (PTPT) zrzesza dyżurne_nych telefonów zaufania i osoby pracujące w placówkach pomocy telefonicznej. PTPT działa na rzecz tworzenia i utrzymywania systemu wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, zagrożonych samobójstwem, bezradnych wobec przeżywanych problemów, zajmuje się także prowadzeniem Telefonów Zaufania i placówek pomocy telefonicznej, promuje tę pomoc, organizowaną zgodnie ze standardami międzynarodowymi, określonymi w Normach Międzynarodowych International Federation of Telephonic Emergency Services, pomaga nowo powstałym telefonom, organizuje i wspiera stałe szkolenie i doskonalenie dyżurnych, zmierza do uznania pomocy telefonicznej za rodzaj pierwszej pomocy psychologicznej. Towarzystwo prowadzi także od 2001 roku pierwszy w Polsce telefon zaufania wykorzystujący poradnictwo internetowe. Więcej informacji www.telefonzaufania.org.pl.

Koalicja przeciw mowie nienawiści w internecie jest nieformalnym porozumieniem kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, zajmujących się zwalczaniem mowy nienawiści w internecie. Koalicja powstała w ramach kampanii Rady Europy „No hate speech movement”, która potrwa do końca 2014 roku. Celem Koalicji jest m.in. zwiększenie wiedzy młodzieży i ogółu społeczeństwa na zjawiska mowy nienawiści, rasizmu, dyskryminacji i praw człowieka i przeciwdziałanie im.
Szczególne znaczenie w działaniach Koalicji ma eliminowanie mowy nienawiści z Internetu, gdzie skutki stosowania języka wrogości są trudne do kontrolowania i mogą powodować poważne skutki ze względu na powszechność i dostępność do treści. W ramach Koalicji analizujemy złożoność tych kwestii, zachęcamy i aktywizujemy jak największą liczbę osób do refleksji i zajęcia stanowiska, a szczególnie do przeciwdziałania nadużyciom i wspierania osób, które czują się skrzywdzone. Więcej informacji o działalności Koalicji: www.beznienawisci.pl.

Koalicja na Rzecz Równych Szans jest nieformalną platformą skupiającą szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu. Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie a następnie wdrażanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Organizacje członkowskie platformy monitorują postępy prac nad ustawą równościową, przedstawiając jednocześnie konkretne propozycje nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu. Koordynatorem Koalicji jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Informacje o działaniach Koalicji można znaleźć na stronie www.ptpa.org.pl/koalicja.

Koalicja Przeciwko Przemocy z Nienawiści jest stworzonym na początku 2012 r. nieformalnym porozumieniem organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu z powodu płci, tożsamości seksualnej, pochodzenia etnicznego i narodowego, koloru skóry, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wieku oraz wiary, religii (w tym bezwyznaniowości), poglądów i przekonań, zainteresowanych wdrażaniem wspólnych działań przyczyniających się do przeciwdziałania przemocy powodowanej nienawiścią. Koalicja stanowi platformę współdziałania w zakresie monitorowania zjawiska przemocy powodowanej nienawiścią, wymiany informacji na ten temat, opracowywania raportów i analiz dotyczących zjawiska przemocy z nienawiści, a także realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Koalicję tworzą Kampania Przeciw HomofobiiStowarzyszenie Homo Faber,  Stowarzyszenie Interwencji PrawnejStowarzyszenie Lambda – WarszawaStowarzyszenie „Nigdy więcej”Stowarzyszenie NomadaStowarzyszenie Pracownia Różnorodności oraz Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się