JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

współpraca

Realizując nasze działania współpracujemy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach - wymieniamy się informacjami i 'dobrymi praktykami', współorganizujemy projekty, udostępniamy nasze pomieszczenia i sprzęt oraz osobowość prawną (tzw. afiliacja). Wybrane projekty, zgodne z naszą misją i celami działania obejmujemy matronatem/ patronatem.

Czytaj więcej...

otrzymane dotacje

Prezentujemy spis wszystkich dotacji otrzymanych od 2007 roku. W spisie można znaleźć m.in. informacje o nazwie podmiotu udzielającego wsparcia, krótki opis realizowanego projektu, termin jego realizacji, wartość dotacji oraz numer zawartej umowy.

Czytaj więcej...

należymy

Aby móc w większym stopniu realizować naszą misję i cele, należymy do formalnych i nieformalnych porozumień i zrzeszeń organizacji. Są to zarówno organizacje sieciowe, dbające o standardy pracy i lobbowanie w zakresie zmian prawnych i organizacyjnych w obszarach związanych z działalnością Lambdy Warszawa, jak i porozumienia, które zakładają wspólne inicjowanie i realizację działań programowych, odnoszących się do naszych celów.

Czytaj więcej...

sprawozdania

Sprawozdania z działalności są opracowywane na zakończenie każdego roku, stanowiąc element jawności działania naszej organizacji. Składają się one ze sprawozdania merytorycznego, prezentującego działania podejmowane w danym roku oraz sprawozdania finansowego, prezentującego bilans, rachunek zysków i strat i informację dodatkową.

Czytaj więcej...

standardy

Realizując działania o charakterze pomocowym, przestrzegamy przyjętych i wdrożonych zasad działania: Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz Kodeksu Etycznego Wolontariuszki/ Wolontariusza Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Zawarte w nich regulacje wynikają z wyznawanych przez nas wartości oraz naszej wizji działania organizacji pozarządowej i udzielania przez nią pomocy.

Czytaj więcej...

wizja, misja i wartości

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości społeczności LGBTQ oraz niesienie niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

W swojej pracy Stowarzyszenie i jego pracowniczki_cy kierują się określonymi wartościami, do osiągnięcia których dążymy.
 

Czytaj więcej...

strategia

Strategia działania naszego Stowarzyszenia wynika ze statutu, misji i wyznawanych przez nas wartości. Cele zawarte w strategii umożliwiają nam ukierunkowanie naszych działań i osiąganie zmian w pożądanych przez nas obszarach. Dzięki temu w sposób świadomy zarządzamy organizacją i realizujemy działania, do jakich Lambda Warszawa została powołana. W odniesieniu do zapisów strategii planowane są nasze działania na poszczególne lata. Aktualna strategia Stowarzyszenia została stworzona w 2011 roku i jest planowana do wdrożenia do końca 2015 roku.

Czytaj więcej...

statut

Statut Stowarzyszenia jest dokumentem szczegółowo regulującym jego działalność: określa cele dla jakich organizacja została powołana, metody ich realizacji, sposób przyjmowania i skreślania członkiń_ów, zasady wyboru władz Stowarzyszenia oraz sposób zarządzania jego majątkiem.

Czytaj więcej...

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się