JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Organizacje do Premier Kopacz: konieczne pilne wypracowanie Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka!

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


Szanowna Pani Premier,

My, niżej podpisani, zwracamy się do Pani w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji z apelem o podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań mających na celu wypracowanie Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka, a w szczególności:

  • niezwłoczne wskazanie resortu lub resortów wiodących, odpowiedzialnych za realizację w/w zadania lub powołanie na poziomie KPRM międzyresortowego zespołu, w skład którego powinni wejść przedstawiciele wszystkich resortów jak również innych kluczowych instytucji, w tym m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania czy Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych;
  • wypracowanie w konsultacji z wszystkimi grupami interesariuszy planu prac prowadzącego do wypracowania w/w Krajowego Planu Działań, zgodnego z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, przyjętymi jednogłośnie w czerwcu 2011 r. rezolucją Rady Praw Człowieka ONZ nr A/HRC/17/4, którą poparła także Polska (dalej: Wytyczne ONZ).

Wytyczne ONZ podkreślają, że dzięki spójnemu i komplementarnemu względem siebie działaniu:

  • państwa, które ma obowiązek zapewnić ochronę praw człowieka
  • przedsiębiorstw, na których spoczywa odpowiedzialność za poszanowanie praw człowieka, oraz
  • zapewnieniu sprawnego i efektywnego funkcjonowania państwowych i pozapaństwowych, sądowych i pozasądowych mechanizmów rozpatrywania skarg i dochodzenia zadośćuczynienia i/lub odszkodowania w przypadku naruszeń praw człowieka przez przedsiębiorstwa i innych pracodawców,

jest możliwe zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym poszanowania praw człowieka w kontekście działalności gospodarczej.

Do wypracowania krajowych planów wdrażania Wytycznych ONZ wezwały zarówno Rada Praw Człowieka jak i szereg innych instytucji, w tym m.in.: Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Rada Europy. Dotychczas plany takie opracowały m.in. Wielka Brytania, Holandia, Dania i Hiszpania, zaś prace rozpoczęło niemal trzydzieści innych, w tym m.in. Finlandia, Szwajcaria, Niemcy i U.S.A.

Polska zobowiązała się do opracowania Krajowego Planu Działania w zakresie biznesu i praw człowieka w Konkluzjach Rady UE przyjętych 25 czerwca 2012 roku, a także poinformowała o rozpoczęciu prac Komisję Europejską. Jednak dotychczas nie podjęto skutecznych działań w tym zakresie.

Czując się odpowiedzialni za państwo polskie, w tym tworzenie wspólnej wartości społeczno-gospodarczej i przestrzeganie standardów, nie możemy dłużej biernie obserwować bezczynności administracji publicznej. Niemożność wyłonienia resortu odpowiedzialnego za rozpoczęcie prac lub stworzenia kompetentnego zespołu na poziomie KRPM, jest w naszej ocenie przejawem braku kompleksowej, systemowej wizji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, który zapewniłby poszanowanie podstawowych wartości zawartych w Konstytucji RP i powszechnie uznanych standardach praw człowieka.

Dlatego stojąc na stanowisku, że przestrzeganie praw człowieka w biznesie odpowiada na współczesne wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe, zaś odpowiednio przygotowany Krajowy Plan Działania w tym zakresie jest istotnym krokiem w kierunku zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju opartego na poszanowaniu podstawowych praw człowieka, apelujemy do Pani Premier o podjęcie działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Ze swojej strony deklarujemy gotowość włączenia się w działania na rzecz wypracowania Krajowego Planu Działania na każdym z jego etapów.

Z wyrazami szacunku,

Adam Bodnar, Wiceprezes, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Piotr Duda, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Monika Falej, Sekretarz, Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
Beata Faracik, Prezeska Zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Joanna Furmaga, Prezeska Zarządu, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Anna Góral, Prezeska, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Marta Górska, Prezes Zarządu, Fundacja CSR Profit
Jan Guz, Przewodniczący OPZZ, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Paweł Iwaniec, Prezes Zarządu Fundacji, Fundacja Fordewind Obywatelskości
Witold Klaus, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Dariusz Paczkowski, Współprezes, Fundacja Klamra
Łukasz Pałucki, Prezes Zarządu, Fundacja Wolontariat Równości
Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Michał Pawlęga, Członek Zarządu, Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Jej Perfekcyjność, Prezesa Zarządu, Fundacja LGBT Business Forum
Marcin Rodzinka, Członek Zarządu, Instytut Podkarpacki
Agata Rudnicka, Prezes fundacji, CSR IMPACT
Stefan Schwarz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy
Krzysztof Śmiszek, Przewodniczący, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Dorota Warakomska, Prezeska, Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Anna Wicha, Prezes, Polskie Forum HR
Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
Koalicja CSR Watch Polska, którą tworzą: Amnesty International Polska, Clean Clothes Polska, Fundacja Frank Bold, Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Instytut Badań Polityczno-Prawnych, Koalicja Karat, ODE Źródła, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się